Informatyzacja postępowań administracyjnych już obowiązuje

31 maja zaczęła obowiązywać nowelizacja przepisów, która wprowadza informatyzację postępowań przed sądami administracyjnymi. Umożliwia ona między innymi wnoszenie pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego.

Naczelny Sąd Administracyjny opublikował na swojej stronie komunikat w związku ze zmianami. Czytamy w nim między innymi, że podstawowym celem wskazanych regulacji jest umożliwienie stronom postępowania sądowoadministracyjnego komunikacji elektronicznej z sądem.

Od piątku pisma procesowe można wnosić nie tylko w formie papierowej, ale również elektronicznej. Skargę w formie dokumentu można złożyć do elektronicznej skrzynki podawczej organu. Pozostałe pisma procesowe natomiast – do elektronicznej skrzynki podawczej sądu. Należy pamiętać o tym, że skrzynka podawcza to nie adres e-mail. Wysłanie dokumentu na adres e-mail nie spełnia wymogów ustawowych. Elektroniczne pisma procesowe muszą spełniać wymagania pism składanych w formie tradycyjnej. Ponadto:

  • muszą zawierać adres elektroniczny
  • muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym strony lub jej pełnomocnika.

Sądy również będą miały możliwość kontaktu ze stronami postępowania w formie elektronicznej. Nastąpi to na żądanie strony lub gdy strona wniesie pismo w formie dokumentu elektronicznego. W żądaniu strona musi wskazać swój adres elektroniczny.

Datą doręczenia pisma jest data podpisania przez adresata pisma urzędowego poświadczenia odbioru. W przypadku nieodebrania tego pisma, po upływie siedmiu dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, na adres elektroniczny adresata zostanie wysłane powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. Po upływie czternastu dni od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia nieodebrana korespondencja sądowa będzie uważana za doręczoną. Stronie, która zrezygnuje doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencja sądowa będzie doręczana w sposób tradycyjny. Oświadczenie o rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej można złożyć jedynie w formie dokumentu elektronicznego.

Nowe wymogi dla pism procesowych

Powołane przepisy wprowadziły także nowe wymogi formalne dla pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W celu zapewnienia jednoznacznego określenia stron postępowania oraz ich przedstawicieli wprowadzono bowiem obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym numeru odpowiedniego identyfikatora, tj.

  • numeru PESEL – w przypadku osób fizycznych,
  • numeru KRS, REGON lub NIP – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Kolejną zmianą wynikającą z powołanych na wstępie przepisów jest możliwość prowadzenia akt sądowych sprawy w postaci elektronicznej oraz ich udostępniania stronom w systemie teleinformatycznym, po uprzednim uwierzytelnieniu strony za pomocą profilu zaufanego albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tych regulacji zastosowanie mają przepisy dotychczasowe, z tym że w postępowaniach tych strona może dokonać wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez sąd do obsługi doręczeń oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej.