Kiedy można przejść na emeryturę?

28 września 2020
hello world!

Co do zasady emerytura przyznawana jest na wniosek zainteresowanego, który zdecyduje o zakończeniu aktywności zawodowej. Kiedy można przejść na emeryturę?

Kiedy można przejść na emeryturę - powszechny wiek emerytalny

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że osobie, która urodziła się po 31 grudnia 1948 r., przyznana zostanie emerytura, jeśli:

  • ukończy powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),
  • ma opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność pozarolniczą,
  • nie ma emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Emerytura przyznawana jest od miesiąca, w którym nastąpi złożenie wniosku. Będzie to jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym zainteresowany ukończy powszechny wiek emerytalny. W przypadku kobiet jest to 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat.

Emerytura przyznawana z urzędu

Jeśli zainteresowany, który pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, którą miał przyznaną przed 1 października 2017 r., spełnia warunki do przyznania emerytury i nie złoży wniosku o jej przyznanie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu przyzna emeryturę zamiast pobieranej renty.

Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku dzień przyznania emerytury z urzędu będzie zależał od tego, na jaki okres przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Co zatem, jeśli rencista pobiera rentę przyznaną na okres co najmniej do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego? Zachowa on do niej prawo aż do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. Natomiast od dnia jego osiągnięcia z urzędu przyznana zostanie emerytura zamiast pobieranej renty.

Z kolei jeśli rencista pobiera rentę przyznaną na okres przypadający przed dniem osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, to emeryturę  zamiast pobieranej renty z urzędu dostanie od dnia ukończenia 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn.

Emerytura przyznawana z urzędu – kogo dotyczy?

Podsumowując, emerytura przyznawana z urzędu dotyczy wyłącznie osób, które:

  • pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy (w tym również rentę przyznaną w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
  • osiągnęły powszechny wiek emerytalny (od 1 października 2017 r. jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Emerytura ta przyznawana jest niezależnie od długości stażu ubezpieczeniowego. Aby ją otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku. Co istotne, wysokość przyznanej z urzędu emerytury nie może być niższa od wysokości otrzymywanej renty z tytułu niezdolności do pracy oraz od kwoty najniższej emerytury, jeżeli zainteresowany posiada staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

Świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, emerytura pomostowa lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

W przypadku osób otrzymujących świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przyznane przed 1 października 2017 r. należy pamiętać, że zachowają do nich prawo aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ukończą podwyższony wiek emerytalny. Chyba że prawo to ustanie wcześniej z innego powodu. Kiedy osoby te osiągną wiek emerytalny, mogą wystąpić z wnioskiem o emeryturę. Nie trzeba czekać do dnia, aż ukończy się podwyższony wiek emerytalny. Prawo do emerytury uzyskają od dnia, w którym ukończą wiek emerytalny, lub od miesiąca, w którym złożą wniosek, jeśli wniosek o emeryturę złożono później.

Okresowa emerytura kapitałowa

Kobiety, które przed 1 października 2017 r. uzyskały okresową emeryturę kapitałową, zachowują prawo do jej otrzymywania aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ukończą podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny, który urodził się w tym samym roku i miesiącu co zainteresowana. Chyba że prawo do tej emerytury wygaśnie wcześniej.

W takim przypadku można złożyć wniosek o ponowne ustalenie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (emerytury docelowej) przed tym terminem. Warunkiem jest jednak to, że kobieta ukończyła 65 lat. Jeśli nie złoży ona takiego wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy jej emeryturę z urzędu, gdy ukończy ona podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny, który urodził się w tym samym roku i miesiącu co dana kobieta.

Emerytura częściowa

Emeryturę częściową zniesiono od 1 października 2017 r. Jeśli jednak do końca września 2017 r. dana osoba spełnia warunki, których wymaga Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby przyznać emeryturę częściową, wówczas dana osoba otrzyma to świadczenie, nawet jeśli złoży wniosek po 30 września 2017 r. Emeryturę częściową można pobierać do czasu, aż otrzyma się powszechną emeryturę. A stanie się to wtedy, gdy zainteresowany/zainteresowana rozwiąże stosunek pracy (jeśli pracuje) oraz złoży wniosek o to świadczenie.

Kiedy przejść na emeryturę? 

Wybór odpowiedniego momentu zakończenia aktywności zawodowej i przejścia na emeryturę jest niezwykle ważny. Nie tylko ze względu na dalsze plany życiowe. Ważne są również bowiem względy finansowe. Należy pamiętać, że wysokość przyszłego świadczenia zależy nie tylko od tego, jak długo dana osoba pracuje. Liczy się również to, w jakim momencie zdecyduje się przejść na emeryturę. 

Warunki nabywania prawa do emerytury i zasady ustalania jej wysokości reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. prawo do emerytury zależy od:

  • ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • udowodnienia jakiegokolwiek okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu emerytalnemu, a dla osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenie opłacenie co najmniej jednej składki.

Dla ustalenia prawa do emerytury na nowych zasadach nie ma znaczenia długość przebytych okresów składkowych i nieskładkowych, czyli staż pracy. Prawo do emerytury uzyskuje się od dnia, w którym osiągnie się powszechny wiek emerytalny. Nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zainteresowany zgłosi w tej sprawie wniosek.

chevron-down
Copy link