Koniec picia w miejscach publicznych

30 listopada 2017
hello world!

Sejm uchwalił zmianę ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nowelizacją wprowadza się zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Wyjątek stanowią miejsca wyraźnie do tego wskazane.

Zmiana przepisów ma też zapewnić gminom większy zakres decydowania o sprzedaży alkoholu na ich obszarze. Wiąże się to z możliwością ograniczenia przez gminę sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6. Wprowadzony zostanie również  limit udzielania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, również piwa. Gmina będzie mogła także w drodze uchwały sama zadecydować o maksymalnej liczbie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Gdzie obowiązuje zakaz?

W obecnym stanie prawnym zakaz spożywania alkoholu obowiązuje jedynie tam, gdzie jest to wyraźnie ustawowo wskazane, np. w parkach, na ulicach. W miejscach niewskazanych w akcie prawnym zakaz nie obowiązuje. Po zmianie przepisów sytuacja ma się odwrócić o 180 stopni. Zakaz ma obowiązywać wszędzie, z wyłączeniem miejsc, w których możliwość spożywania alkoholu będzie wyraźnie wskazana.

Gmina otrzyma większe prawa do decydowania o ilości i lokalizacji wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Przyczyni się to do dekoncentracji sklepów i lokali gastronomicznych, w których można nabyć alkohol. Ma to znaczenie głównie w centrach dużych miast, miejscowościach wypoczynkowych i ośrodkach studenckich. Rozszerzenie limitu wydawanych zezwoleń na alkohole do 4,5% (których do tej pory zezwolenia nie obejmowały) również ma na celu ograniczenie ilości miejsc sprzedających wyroby alkoholowe.

Więcej zmian

Nowelizacja wprowadza również szereg innych zmian. Są to jednak zmiany o mniejszym znaczeniu dla przeciętnego konsumenta. Do najważniejszych modyfikacji można zaliczyć: ujednolicenie przepisów w zakresie powoływania i odwoływania dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z innymi jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia np. z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zmiany odnoszą się także do zakazu emisji reklam piwa pomiędzy godziną 6 a 23. Wcześniej obowiązywał zakaz między 6 a 20. Istotne jest również nałożenie na sprzedawców lub podających alkohol obowiązku odmowy sprzedaży lub podania napojów alkoholowych osobom, które nie okazały dokumentu potwierdzającego ich wieku. Sprzedawca jest zobligowany  do zażądania powyższego dokumentu w sytuacji, gdy wygląd nabywcy może wzbudzać podejrzenia co do pełnoletnosci.

Nowelizacja wprowadza też zmiany do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, nakładając obowiązek podawania wykazu składników oraz informacji o wartości odżywczej.

chevron-down
Copy link