Koniec sprawozdań finansowych w postaci papierowej

18 września 2018
hello world!

30 września będzie ostatnim dniem, w którym można sporządzać sprawozdania finansowe w postaci papierowej. Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe muszą przygotować się do sporych zmian.

Sprawozdania finansowe już tylko w wersji elektronicznej

Sporządzanie sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej nie będzie jedną z możliwości, a obowiązkiem. Ta zmiana jest kolejną częścią procesu automatyzacji sporządzania sprawozdań finansowych oraz składania ich do urzędu skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego. Zakres zmian dotknie wszystkie jednostki gospodarcze, aczkolwiek ich zakres będzie odmienny. Zakres zmian będzie zależał od tego czy dana jednostka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego czy przygotowuje  sprawozdanie zgodnie z ustawą o rachunkowości czy MSR.

Już od 1 października 2018 roku każda jednostka, która stosuje ustawę o rachunkowości, będzie zobligowana do sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego. Ponadto będzie miała obowiązek przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z płatności i skonsolidowanych sprawozdań z płatności. Każde z ww. zadań będzie musiało zostać sporządzone w formie elektronicznej. Każde ze sprawozdań musi być opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W identyczny sposób potwierdzone sprawozdania finansowe z działalności będą musiały sporządzać jednostki wpisane do KRS oraz przygotowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie z jej badania.

Większe wymagania dla przedsiębiorstw wpisanych do KRS

Przedsiębiorstwa wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) będą zobowiązane do przygotowywania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej oraz formacie określonym na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej. Na początku września zostały opublikowane pliki XSD, w których można znaleźć struktury logiczne sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla:

  • banków,
  • mikro i małych jednostek,
  • zakładów ubezpieczeń,
  • organizacji pozarządowych,
  • spółek inwestycyjnych,
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK),
  • innych jednostek.

Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze narzędzia, które pozwoliłoby sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z opublikowanymi strukturami. Nie został również przedstawiony sposób składania sprawozdań finansowych do KRS.

Co z jednostkami stosującymi zasady MSR?

Dla sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze struktur logicznych. Oznacza to, że będą one sporządzane w tzw. postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

chevron-down
Copy link