Konstytucja Biznesu – czy zaczyna się nowa era prowadzenia działalności gospodarczej?

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt Konstytucji Biznesu – pakietu sześciu ustaw mających gwarantować przedsiębiorcom prostsze i tańsze prowadzenie działalności gospodarczej.

W skład Konstytucji wchodzić będą:

 • Prawo przedsiębiorców – akt prawny, który ma zastąpić obowiązującą obecnie ustawę o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Ustawa o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców;
 • Ustawa o uproszczeniu procedur wydatkowania funduszy UE;
 • Ustawa o uproszczeniach w prawie gospodarczym;
 • Ustawa o dereglamentacji działalności gospodarczej;
 • Ustawa o elektronizacji gospodarki.

Korzystne zmiany dla przedsiębiorców

Największe zmiany niesie ze sobą projekt ustawy Prawo przedsiębiorców. Przede wszystkim ustala on podstawowe zasady prawne odnoszące się do przedsiębiorców, między innymi: zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasadę przyjaznej interpretacji przepisów, zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy czy też zasadę szybkości działania. Wprowadza również szereg bardzo korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań:

 • działalność nierejestrową – pod tym pojęciem kryje się działalność na najmniejszą skalę, w której przychody miesięczne nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia, a więc działalność osób świadczących dorywcze usługi czy prowadzących drobny, okazjonalny handel. Działalność taka nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza;
 • ulga na start – osoba zakładająca działalność gospodarczą przez pierwsze 6 miesięcy jej prowadzenia będzie zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a przez kolejne 24 miesiące – jak do tej pory – będzie opłacać składki w preferencyjnej wysokości;
 • likwidacja numeru REGON – przedsiębiorca będzie posługiwał się jedynie numerem NIP.

Mniej formalnie?

Ponadto planowany jest szereg zmian prowadzących do odformalizowania komunikacji między urzędem a przedsiębiorcą. Odtąd ma nastąpić bardziej zrozumiałe dla obywatela formułowanie aktów prawnych i dokumentów. W przypadkach skomplikowanych przepisów mają powstać przystępne „objaśnienia prawne” . Zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami. Ma się to odbywać poprzez umożliwienie za zgodą przedsiębiorcy kontaktu z urzędami za pośrednictwem telefonu, e-maila lub innych środków komunikacji.  Ustawa ma również wprowadzić instytucję wydawania zezwoleń w trybie „milczącej zgody” – jeśli organ nie wyda decyzji w ustawowym terminie, uznaje się zezwolenie za wydane.

Nowe instytucje

Prawo przedsiębiorców wprowadza również dwie nowe instytucje: Komisję Wspólną Rządu i Przedsiębiorców, będącą stałym forum dyskusji pomiędzy ministerstwami a przedsiębiorcami, do zadań której będzie należało m. in. opiniowanie aktów prawnych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców – organ reprezentujący przede wszystkim mikro-, małych i średnich przedsiębiorców i stojący na straży ich praw.

Inne zmiany

Pozostałe pięć ustaw wchodzących w skład Konstytucji Biznesu ma wprowadzić między innymi następujące zmiany:

 • zniesienie barier regulacyjnych i zbędnych wymogów biurokratycznych w obszarze prawa podatkowego, rachunkowości i innych gałęzi prawa związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej;
 • uproszczenie procedur związanych z wydatkowaniem dotacji unijnych;
 • zniesienie niektórych zezwoleń i wymogów wpisu do ewidencji działalności regulowanej, a dla innych – ograniczenie wymogów do ich uzyskania;
 • ułatwienie obrotu bezgotówkowego i upowszechnienie elektronicznej formy komunikacji.

Przepisy mają wejść w życie 1 marca 2018 roku, za wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start” – ich obowiązywanie określono na 31 marca 2018 roku.