Obniżone stopy procentowe NBP w walce ze skutkami koronawirusa

18 marca 2020
hello world!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę obniżającą stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Ustalono stopę referencyjną na poziomie 1,00% w skali rocznej, co jest najniższym jej poziomem od lat. Zmianie uległy także pozostałe stopy NBP. Koronawirus wpłynie więc na oprocentowanie pożyczek Polaków i nie tylko.

Komunikat RPP na temat obniżenia stóp procentowych NBP w walce ze skutkami koronawirusa ukazał się 17 marca, ale  uchwała weszła w życie 18 marca. Z informacji opublikowanych na stronie NBP wynika, że od teraz stopa referencyjna będzie wynosić 1,00% w skali rocznej, stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej, stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej, stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli 1,10% w skali rocznej.

Celem tej decyzji było ograniczenie wpływu koronawirusa na gospodarkę. Mimo że rok 2020 zaczęliśmy z niewielkim przyrostem gospodarczym, nagły wybuch pandemii i środki bezpieczeństwa, które stosują państwa, prawdopodobnie odwrócą tę tendencję. Zauważono, że niepokój, lub wręcz panika, na rynkach finansowych oraz wśród konsumentów może negatywnie oddziaływać na system gospodarczy na całym świecie. Jest więc duże ryzyko zaburzeń m.in. podaży kredytów.

Stopa referencyjna to wartość odpowiadająca właśnie za poziom oprocentowania pożyczek. Od 2015 roku wynosi ona 1,50%, co było najniższą wartością w historii, a od dziś zostaje zmniejszona dodatkowo o 0,50%. Jednocześnie Rada obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%, a także wyrównała oprocentowanie tej rezerwy z 0,5% do poziomu stopy referencyjnej, co w efekcie zwiększy podaż pieniądza i zapłacimy mniejsze raty kredytów.

Walka z koronawirusem - obniżone stopy NBP

Rada Polityki Pieniężnej podkreśla konieczność wprowadzenia tych zmian, argumentując, że oczekiwane osłabienie wzrostu gospodarczego w najbliższym czasie oraz wyraźny spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych będą oddziaływały w kierunku istotnego obniżenia dynamiki cen. W efekcie aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego, niż oczekiwano w marcowej projekcji, obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Wskazuje również na poziom inflacji w lutym tego roku, która wyniosła 4,75%, co jest jednym z najwyższych wyników w Unii Europejskiej.

Ponadto Rada Polityki Pieniężnej uzasadnia, że nie tylko Polska zdecydowała się na podjęcie takich działań w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Inne Banki Centralne również w znacznej mierze poluzowały swoje polityki pieniężne. Za przykład podaje Stany Zjednoczone, gdzie Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe w pobliże zera. Reakcja wielu innych państw prezentuje się podobnie. Dodatkowo Europejski Bank Centralny postanowił poluzować warunki monetarne, m.in. zwiększając skalę operacji zasilających w płynność oraz zwiększając skalę skupu aktywów.

Jeżeli chodzi o Założenia polityki pieniężnej na 2020 r., Narodowy Bank Polski nie przewiduje zmian, twierdząc, że będzie prowadził operacje zasilające sektor bankowy zgodnie z planem. Ponadto NBP będzie oferował kredyty wekslowe przeznaczone na refinansowanie nowych kredytów udzielanych podmiotom gospodarczym przez banki. Powyższe środki razem z obniżeniem stóp procentowych w ocenie Rady powinny ograniczać negatywne konsekwencje gospodarcze wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa, a w dalszej perspektywie będą sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej oraz umożliwią kształtowanie się inflacji na poziomie celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

chevron-down
Copy link