Koszty uzyskania przychodu usług doradczych w grupie kapitałowej będą limitowane

Zgodnie z projektem zmian w Ustawie CIT od 2018 roku obowiązuje nowy przepis. , Wprowadza on ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne. Czy rozwiąże to problem nieuzasadnionego ekonomicznie generowania kosztów uzyskania przychodów? Czas pokaże.

Do końca 2017 roku ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) nie przewidywała żadnego limitu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów usług niematerialnych. Podatnicy musieli zwracać uwagę w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi na przepisy dotyczące podmiotów powiązanych (art. 11 ustawy o CIT). Szczególnie ważne było to w przypadku usług niematerialnych. Należało również mieć na uwadze obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (art. 9a ustawy o CIT).

Nowy rok z nowym limitem

Od początku 2018 roku w ustawie o CIT obowiązuje całkowicie nowy przepis limitujący możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (art. 15e ustawy o CIT). Wprowadzone zostało ograniczenie możliwych do zaliczenia w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów. Ograniczenie to dotyczy wydatków na usługi niematerialne, ponoszone bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych – do wysokości 5% EBITDA (zysk operacyjny jednostki przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji). Powyższy limit znajdzie zastosowanie do kosztów usług, których suma przekracza w roku podatkowym kwotę 3.000.000 złotych.

Usługi niematerialne, czyli jakie?

Ograniczenie przewidziane w art. 15e ustawy o CIT dotyczy m. in. następujących zdarzeń: usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw. Co ważne, ograniczenie nie ma zastosowania do kosztów usług, opłat i należności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi. Nowe przepisy przewidują możliwość przenoszenia na przyszłe lata (do 5 lat podatkowych) kwoty kosztów usług niematerialnych. Odnosi się to do kosztów usług niematerialnych, które nie mogły być zaliczone w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów.

O czym podmiot nabywający usługi doradcze musi pamiętać?

Nabywanie usług doradczych od przedsiębiorstwa powiązanego obwarowane jest pewnymi powinnościami.

  • Podmiot nabywający takie usługi będzie musiał sporządzić dla danej transakcji dokumentację podatkową. Stanie się tak przy przekroczeniu określonych progów.
  • Podmiot taki przestrzegać będzie musiał limitu możliwych do zaliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi doradcze od podmiotu powiązanego. Jeżeli dany podmiot poniesie w roku podatkowym wydatki na usługi doradcze od podmiotu powiązanego w wysokości 4 mln zł, to będzie mógł bez żadnych ograniczeń uwzględnić jako koszt uzyskania przychodu 3 mln zł. Powyżej tej kwoty koszty usług niematerialnych będą mogły być uwzględnione jedynie do wysokości 5% EBITDA. Zaistnieje ewentualnie możliwość zaliczenia ich w poczet kosztów uzyskania przychodów w kolejnych 5 latach.