Alfabet prawa: K jak kurator

22 lutego 2018
hello world!

Kurator jest osobą, której głównym zadaniem jest bycie przedstawicielem. Zajmuje się osobami, które nie mogą prowadzić własnych spraw. Jego obowiązkiem jest dbanie o jak najlepszy interes człowieka, którego reprezentuje.

Czym jest kuratela?

Zależnie od tego, kogo w danym momencie reprezentuje kurator spełnia on różne funkcje. Najczęstszym rodzajem kurateli jest ta sprawowana nad osobą częściową ubezwłasnowolnioną. W tej sytuacji oprócz w/w reprezentacji zarządza również jej majątkiem (gdy taka jest decyzja sądu opiekuńczego).

Istnieje również kuratela dziecka, które nie zostało jeszcze urodzone. W tym wypadku jest on strażnikiem praw i interesów nasciturusa (z łac. ten, który ma się urodzić). Może być również ustanowiony dla osób, których miejsce pobytu nie jest znane, by w jej imieniu odbierać pisma procesowe. Osoby o pewnym stopniu ułomności mogą także ustanowić własnego kuratora. Decyzją sądu opiekuńczego otrzymuje on stosowne uprawnienia i obowiązki w celu niesienia pomocy przy realizacji interesów, do których został powołany.

Ile kosztuje kurator?

Za pełnienie obowiązku bycia kuratorem przysługuje wynagrodzenie. Choć jest ono przyznawane przez organ go ustanawiający, to koszty pokrywa osoba przez niego reprezentowana. W sytuacji gdy nie jest możliwe ściągnięcie opłaty od w/w osoby, koszty ponosi ten, na czyje żądanie kurator został ustanowiony.

Kim jest kurator sądowy?

Kuratela sądowa jest odrębną instytucją i polega na pełnieniu zadań związanych z wykonywaniem orzeczeń sądowych. Kurator ustanawiany jest według działania przepisów prawa karnego. Najczęstszymi zadaniami, które musi realizować są te o charakterze wychowawczym i resocjalizacyjnym. Kolejne ważne zadania wiążą się również z profilaktyką i diagnostyką, a to wszystko odbywa się w środowiskach osób, które stają się jego podopiecznymi. Mowa tutaj również o specjalnych zakładach, czy innych placówkach zamkniętych (np. zakład karny).

Kurator a skazany

Jednym z najważniejszych obowiązków kuratora sądowego  jest kontrolowanie zachowań skazanego w okresie próby. Ma on wtedy możliwość sporządzać i składać wnioski dot. ww czasu. Są to m. in. zmiana okresu trwania takiej próby, ustanowienie, zmianę, rozszerzenie lub zwolnienie z dozoru. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia takiej prośby musi być pozytywna ocena zachowania osoby podopiecznej.

Jednocześnie obowiązkiem kuratora sądowego jest wysłuchanie problemów skazanego i zapewnienie mu pomocy w ich rozwiązaniu. Jednym z bardziej istotnych zadań w tym aspekcie jest poszukiwanie pracy dla podopiecznego, czy kontakt z pomocą społeczną. Dzieje się tak, ponieważ praca nad charakterem osoby oddanej pod dozór nie stanie się możliwa przed zapewnieniem podstawowych warunków bytowych.

Kurator - pośrednik

Podsumowując, kurator jest swoistym łącznikiem pomiędzy swoim podopiecznym, a społeczeństwem. Jego zadaniem jest umożliwienie realizacji interesów osoby mu powierzonej by odzyskała ona możliwość realizacji się w świecie. Nie jest to jednak możliwe, jeżeli nie wystąpi chęć współpracy przez samego podopiecznego.

 

 

 

chevron-down
Copy link