Łatwiej przeniesiesz cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa

21 lutego 2018
hello world!

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach dostosowała polskie przepisy do uregulowań unijnych w zakresie przeniesień pracowników. Będzie to miało znaczenie szczególnie dla większych przedsiębiorstw, w których pojawia się konieczność przenoszenia pracowników kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników odbywających staż. Przeniesienia te mają najczęściej charakter krótkotrwały, na czas wykonania konkretnego zadania. Wymusiło to konieczność zmiany aktu prawnego w zakresie wydawania zezwoleń na pobyt.

Kiedy można przenieść cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa?

Aby móc skorzystać z możliwości przeniesienia pracownika wewnątrz struktur, konieczne jest jego wcześniejsze zatrudnienie. W przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów staż pracy przed przeniesieniem musi wynosić minimum 12 miesięcy. W przypadku stażystów okres ten wynosi 6 miesięcy.

Maksymalny okres, na jaki można przenieść pracownika wewnątrz przedsiębiorstwa, również jest uzależniony od stanowiska. I tak:

  • w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów - czas ten wynosi 3 lata
  • w przypadku stażystów - rok.

Gdy czas ten upłynie cudzoziemiec będzie musiał opuścić Polskę. Pozostać na terytorium polskim będzie mógł tylko w sytuacji, gdy uzyska zezwolenie na pobyt na innej podstawie.

Uregulowania formalne

Wydawanie zezwoleń na pobyt w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie należało do kompetencji wojewody. Z wnioskiem do wojewody wystąpić może wyłącznie zakład przyjmujący cudzoziemca do pracy w ramach wewnętrznego przeniesienia. Pozwolenie wydane przez wojewodę obowiązywać będzie we wszystkich zakładach przedsiębiorcy na terenie Unii Europejskiej.

Inne ważne zmiany

Nowelizacja ustawy wprowadziła również inne, istotne zmiany w procedurach legalizacji pobytu cudzoziemców:

a) w przypadku jednolitych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę:

  • doprecyzowano, że stroną postępowania jest tylko cudzoziemiec,
  • nie będzie obowiązku składania umowy z podmiotem powierzającym pracę w trakcie postępowania,
  • informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy nie będzie wymogiem formalnym przy składaniu wniosku, będzie ją można uzupełnić w trakcie postępowania, jeżeli będzie wymagana.
  • wprowadzono dodatkowe zwolnienia z obowiązku przedstawienia informacji starosty w przypadku gdy cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej, lub przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

b) w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną

  • wprowadzono możliwość samodzielnego ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną cudzoziemcom przebywającym w Polsce, pod warunkiem złożenia pisemnej zgody członka rodziny, do którego cudzoziemiec przybywa. Zgoda musi zostać dołączona do wniosku.

c) w przypadku zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE

  • wprowadzono wymóg posiadania potwierdzonej znajomości języka polskiego; znajomość języka będzie można wykazać poprzez złożenie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej B1, wydawanego przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwa ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim lub świadectwa ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą.
chevron-down
Copy link