Lepsze oznakowanie kąpielisk od 1 stycznia 2019 roku

26 września 2018
hello world!

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia nakłada na gminy obowiązek pełnego i szczegółowego informowania o jakości wody. Dzięki temu osoby korzystające z kąpielisk będą to mogły robić bezpiecznie. Projekt właśnie trafił do konsultacji społecznych.

Wspomniany wyżej projekt to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Zakres informacji w rozporządzeniu

Projekt określa minimalne informacje, jakie organizator kąpieliska musi udostępnić odwiedzającym:
  • czy woda w kąpielisku nadaje się do kąpieli,
  • kto jest organizatorem kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
  • jaki jest zakres odpowiedzialności organizatora,
  • określenie organu, który zezwolił na zorganizowanie kąpieliska,
  • dane nadzorującej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  • sposób oznakowania miejsc przeznaczonych do kąpieli.

Stare vs nowe rozporządzenie

Co do zasady nowe rozporządzenie w większości obejmuje rozwiązania obowiązujące w poprzednim akcie prawnym, czyli rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Nowelizacja wprowadza jednak kilka istotnych zmian.

Między innymi usunięto zapis zobowiązujący: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do oznakowania kąpieliska, na którym wprowadzono stały zakaz kąpieli. Nie oznacza to jednak, że powyższy organ nie ma już takich kompetencji. Zmiana wynika z faktu, że zostało to już uregulowane w art 45 ust. 2 Prawa wodnego. W związku z powyższym zmiana jest kosmetyczna i ma na celu zlikwidowanie powtórzeń jednej kompetencji w dwóch aktach prawnych.

Ponadto wskazano, że kąpielisko lub miejsce okazjonalnie przeznaczone do kąpieli powinno być oznakowane. Oznaczenia można dokonać przy pomocy tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami. Muszą być one umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, w bliskim sąsiedztwie kąpieliska. Na tablicy muszą znaleźć się takie informacje, jak:

  • informacja o zakazie kąpieli,
  • dane teleadresowe oraz strony www właściwego urzędu gminy.

Oprócz tego doprecyzowano, że tablica informacyjna dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli powinna mieć tożsame wymiary, jak tablica informacyjna dla kąpielisk.

Do 20 maja, corocznie, wykaz kąpielisk określa rada gminy. Następuje to uchwałą będącą aktem prawa miejscowego.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., a nowe zmiany gminy będą musiały wprowadzić od nowego sezonu kąpielowego, czyli od 1 czerwca 2019 r.

 

chevron-down
Copy link