Pomoc finansowa na zakup podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami

26 września 2018
hello world!

Dnia 20 września 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Jego uchwalenie jest związane z rządowym programem pomocy uczniom 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. Kto skorzysta z dofinansowania i jakiej wysokości świadczenie otrzyma?

Wystartował program pomocy „Wyprawka szkolna”

Rada Ministrów w dniu 17 września 2018 roku podjęła uchwałę nr 126/2018 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – wyprawka szkolna. Celem tego programu ma być wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych. Beneficjentami projektu będą niepełnosprawni uczniowie szkół ogólnokształcących, branżowych, zawodowych czy muzycznych.

Szczegółowe informacje oraz tryb udzielania pomocy zapisano we wskazanym wyżej rozporządzeniu, to znaczy akcie prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z §2 ust. 1 wsparcie otrzymają uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona

Warunkiem koniecznym jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Beneficjentami programu będą osoby uczęszczające do:

 • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,
 • klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • las IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Dofinansowania na zakup podręczników nie otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy III szkoły podstawowej,
 • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,
 • klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

mają szansę otrzymać ponadto dofinansowanie na materiały edukacyjne, jeśli są one potrzebne do realizacji programu kształcenia.

Wysokość dofinansowania oraz tryb uzyskania wsparcia

Kwoty wsparcia to: 175 zł, 225 zł, 390 zł albo 445 zł – w zależności od rodzaju niepełnosprawności i szczebla kształcenia. Będą one przyznawane jednorazowo na wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pracownika społecznego albo innej osoby (pod warunkiem wyrażenia zgody przez rodzica albo pełnoletniego ucznia).

Podanie składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019. Termin złożenia wniosku ustali wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły – warto więc śledzić wydawane przez niego uchwały. Wyjątek w tym zakresie dotyczy uczniów szkół: muzycznych, plastycznych, sztuk pięknych, baletowych, rolniczych, leśnych i morskich – w tych przypadkach czas na przedstawienie wniosku wyznaczy minister właściwy dla tych branży. Co istotne, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Środki nie są przekazywane bezpośrednio rodzicom albo uczniom, lecz na rachunek bankowy szkoły. Rozprowadzeniem kwot zajmie się dyrektor i to bezpośrednio do niego należy się zgłosić. Warto zauważyć, że pomoc będzie udzielana po dokonaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – pieniądze otrzymają wyłącznie osoby, które okażą fakturę VAT, rachunek, paragon albo pisemne oświadczenie.

 

chevron-down
Copy link