Łatwiejsza sprzedaż nieruchomości rolnych

30 maja 2019
hello world!

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z podpisem prezydenta. To oznacza łatwiejszą sprzedaż i nabycie nieruchomości rolnych. Już nie tylko rolnik będzie mógł być właścicielem działki rolnej. To spełnienie postulatów zgłaszanych przez środowiska rolnicze.

Ograniczenie w nabyciu i sprzedaży nieruchomości rolnych wprowadzono ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

Nieruchomość rolna – kto i kiedy będzie mógł ją nabyć?

Zgodnie z jej zapisami nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych. Wyłączeń tych nie stosuje się do nabycia nieruchomości rolnej:

 • przez:
  • osobę bliską zbywcy,
  • jednostkę samorządu terytorialnego,
  • Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,
  • spółkę prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącą operatorem systemu przesyłowego albo posiadającą koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
  • osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
  • parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody,
  • przez osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym – w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy – albo została z niej wywłaszczona na te same cele,
  • przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
 • w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;
 • na podstawie art. 151 lub art. 231 kodeksu cywilnego;
 • w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego

Ponadto przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych:

 • wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,
 • będących drogami wewnętrznymi;

oraz do nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości, o których mowa powyżej.

Szerszy katalog wyłączeń

Nowelizacja ustawy poszerza katalog przypadków, w których ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie będzie miała zastosowania. Przepisów tych nie będzie się więc stosować również do nieruchomości rolnych:

 • położonych w granicach administracyjnych miast,
 • stanowiących tzw. „grunty niezbędne”,
 • pod stawami rybnymi.

Ustawa doprecyzowuje również definicję gospodarstwa rolnego. Poszerza też listę podmiotów i przypadków, których nie dotyczą określone w ustawie główne warunki nabycia nieruchomości rolnej. Należą do nich:

 • spełnienie kryteriów uznania za rolnika indywidualnego,
 • ograniczenie obszarowe nabywanej nieruchomości rolnej.

Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Wyjątkiem są przepisy dotyczące platformy informatycznej służącej zamieszczaniu ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych. Te wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

chevron-down
Copy link