Sąd Najwyższy - nowelizacja z podpisem Prezydenta

7 maja 2018
hello world!

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej. Zgodnie z informacją w sprawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku ma ona na celu "wprowadzenie zmian o charakterze doprecyzowującym". Ma to zapewnić sprawną realizację każdej z procedur.

Własny budżet dla IDSN

Jedną z pierwszych opisanych zmian w akcie prawnym jest zapewnienie autonomii budżetowej dla Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Prezes Sądu Najwyższego, który kieruję IDSN będzie miał możliwość samodzielnego dysponowania budżetem związanym z funkcjonowaniem Izby. Bez zgody ww. Prezesa SN nie będzie można zmniejszyć wydatków na Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. 

Ważne: W sytuacji, kiedy przed wejściem w życie ustawy doszłoby do zmniejszenie ww. budżetu, to Prezes SN ma możliwość przywrócić stan poprzedni.

Powołanie I Prezesa SN

Nowelizacja doprecyzowuje również przedstawienie przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa. Wcześniej I Prezes SN był sygnowany przez ZOSSN. Z pięciu wytypowanych kandydatów Prezydent RP powoływał jednego na 6-letnią kadencję.

Nowelizacja określa, że postępowania dot. wyboru i przedstawienia kandydatów, a także powołanie "wszczęte i niezakończone" zostaje umorzone przed wejściem w życie ww. aktu prawnego. Uzasadnienie w ustawie wskazuje, że ma to zagwarantować obsadzenie stanowisk w trybie nowej ustawy.

Doprecyzowane przedstawienie Prezydentowi RP kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego "będzie realizowane w ten sposób, że uchwałę w sprawie wyboru kandydatów wraz z protokołem głosowania niezwłocznie po wybraniu kandydatów przekazuje Prezydentowi sędzia przewodniczący Zgromadzeniu albo inna osoba wskazana przez Zgromadzenie".

Przed nowelizacją stanowisko I Prezesa SN mogło zostać "opróżnione" jedynie wskutek przejścia zajmującego w stan spoczynku w ciągu 3 miesięcy po wejściu w życie ww. ustawy w sytuacji, kiedy ukończył on 65 lat. Uzasadnienie wskazuje jednak, że do zwolnienia stanowiska przyczynić się może również stan zdrowia lub rezygnacja samego zainteresowanego.

Ławnicy w SN

Nowelizacja określiła też wybór ławników przez Senat RP. Zgodnie z aktem prawnym ławnicy Sądu Najwyższego wybierani będą w głosowaniu jawnym. Jest to całkowity zwrot w stosunku do poprzedniej ustawy, która utrzymywała ww. wybór w głosowaniu tajnym. Wybór ma zostać przeprowadzony w ciągu 3 miesięcy.

Do tego czasu przewidziano możliwość orzekania przez ławników z Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Temat dotyczy zarówno spraw dyscyplinarnych, jak i tych związanych ze skargą nadzwyczajną.

 

chevron-down
Copy link