Brak należnej opłaty sądowej

W przedmiotowej sprawie strona wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzeniem Sąd wezwał stronę do uzupełnienia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono skarżącej. Przesyłkę odebrał dorosły domownik. Termin do uzupełnienia braków skargi upływał z dniem 30 marca 2018r. Strona nie uiściła należnego wpisu sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, iż skarga podlega odrzuceniu z powodu jej nieopłacenia.

Na podstawie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, zgodnie z którą, warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. Opłata ta powinna zostać uiszczona przy wniesieniu pisma podlegającego opłacie, o czym stanowi art. 219 p.p.s.a. albo najpóźniej na wezwanie Sądu, stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. W tym ostatnim przypadku, wskazana opłata powinna zostać uiszczona w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Wpis nie został uiszczony

W przedmiotowej sprawie wpis sądowy nie został uiszczony przy wniesieniu skargi. Nie został również uiszczony w terminie zakreślonym przez Sąd w wezwaniu. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowiącym, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W niniejszej sprawie, zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wpis sądowy wynosił 100 zł.

Zatem bezwzględnie należy pamiętać, iż jeszcze przed wniesieniem jakiegokolwiek pisma, należy uiścić stosowną opłatę. Potwierdzenie jej dokonania należy przy tym przesłać do sądu w załączniku do pisma. Jak wskazuje niniejszy przykład - nieuczynienie zadość temu obowiązku będzie powodować szereg komplikacji. Najistotniejszą z nich to fakt, że sąd nie podejmie żadnej czynności wskutek pisma, które nie zostało należycie opłacone.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5187D7B802