Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych

Od stycznia 2018 r. właściciele nieruchomości handlowo-usługowych i biurowych będą musieli zapłacić dodatkowy podatek dochodowy. Wprowadzony z początkiem roku nowy podatek od nieruchomości komercyjnych idealnie wpisuje się w prowadzoną przez fiskusa kampanię przeciwko optymalizacji podatkowej.

Zdaniem fiskusa podatnicy posiadający nieruchomości komercyjne (tzn. uzyskujący przychody z takich nieruchomości) z obiektywnego punktu widzenia powinni z takich obiektów uzyskiwać również dochody do opodatkowania. Tak się jednak nie działo. Należało w tym zakresie dokonać zatem stosownych zmian legislacyjnych.

Podatek dochodowy czy raczej majątkowy?

Nowy podatek dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób prawnych (art. 24b ustawy o CIT) oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 30g ustawy o PIT). W przypadku podatników posiadających środki trwałe w postaci nieruchomości komercyjnych ustalana będzie dodatkowa podstawa opodatkowania – wartość początkowa budynków handlowo-usługowych oraz budynków. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania pobierany będzie miesięcznie podatek w wysokości 0,035% przy czym opodatkowanie tym podatkiem obejmować będzie nadwyżkę wartości budynków ponad kwotę 10 mln zł (w przypadku nieruchomość o wartości 20 mln zł roczny podatek wynosić będzie ok. 40 tyś zł). Konstrukcja ta czyni ten podatek w zasadzie nie dochodowym, lecz majątkowym. Podatek ten nie jest przecież w żadnym stopniu zależny od przychodu czy też straty podatnika.

Kto nie odczuje nowego podatku?

Co ważne, podatek ten będzie odliczany od podatku CIT lub PIT płaconego na ogólnych zasadach. Podatku tego nie odczują zatem podmioty płacące podatki dochodowe, których wysokość będzie niejako konsumowała podatek od nieruchomości komercyjnych. Nowy podatek oparty jest zatem na założeniu, że podatnik będzie opodatkowany w odniesieniu do zysków, których należałoby oczekiwać przy prowadzeniu działalności opartej na posiadaniu nieruchomości komercyjnych.

Przepisy podatku od nieruchomości komercyjnych nie będą miały zastosowania do tych nieruchomości komercyjnych, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych (w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej). Opodatkowaniu nie będą podlegały również budynki wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne cele podatnika.