Od stycznia 2019 roku będą wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

3 grudnia 2018
hello world!

W przyszłym roku maksymalna kara za przestępstwa skarbowe wyniesie ponad 21 mln zł. Najniższa zaś grzywna za wykroczenia uplasuje się na poziomie 225 zł. Wzrost wartości kar jest skutkiem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2250 zł brutto. Aktualnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł.

Czym jest przestępstwo a czym wykroczenie skarbowe?

Polskie prawo przewiduje kary dla sprawców zarówno wykroczeń, jak i przestępstw skarbowych. Oprócz tego za przestępstwa i wykroczenia odpowiada podatnik, ale również ten, kto zajmuje się sprawami księgowo-finansowymi firmy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia odpowiada przedsiębiorca. W określonych zaś przypadkach odpowiadać będą również m.in. księgowa lub podmiot prowadzący finanse firmy. Od 2019 roku kwoty kar finansowych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe będą wyższe. Wartości kar sąd wyznacza w oparciu o minimalne wynagrodzenie. Wartość minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2019 roku wzrośnie o 150 zł i będzie wynosiło 2250 zł.

Jakie będą kary za wykroczenia skarbowe?

Kary grzywny za wykroczenia skarbowe są określane kwotowo. W przypadku wykroczeń skarbowych kara grzywny może być ustalona w przedziale od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia do maksymalnie jego dwudziestokrotności. (chyba że kodeks stanowi inaczej). Wykroczeniem skarbowym nazywamy czyn zabroniony, jeśli kwota zmniejszonej należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2019 roku wykroczeniem będzie czyn zabroniony, jeżeli kwota uszczuplenia należności nie przekracza 11 250 zł. W związku z tym kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 225 zł. (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 45 000 zł. (minimalne wynagrodzenie x 20).

Jakie będą kary za przestępstwa skarbowe?

W świetle przepisów Kodeksu karnego skarbowego, sąd wymierzając karę grzywny określa liczbę stawek i wysokość jednej stawki dziennej. Najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720, chyba że kodeks stanowi inaczej. Sąd przy ustalaniu stawki dziennej bierze pod uwagę dochody sprawcy. Oprócz tego ważnymi czynnikami są również warunki osobiste i rodzinne sprawcy, jego możliwości zarobkowe oraz stosunki majątkowe. Stawka dzienna nie może być jednak niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia oraz nie może przekraczać jej czterdziestokrotnej wartości. Oznacza to, że w 2019 roku minimalna stawka nie może być niższa niż 75 zł ani wyższa niż 30 000 zł. Kara grzywny za przestępstwo skarbowe może zostać wymierzona od kwoty 750 zł, czyli 10 stawek dziennych po 75 zł. Maksymalna kara za przestępstwo podatkowe w 2019 roku wyniesie 21 600 000 zł. (720 stawek dziennych * maksymalna stawka dzienna, czyli 30 000 zł).

chevron-down
Copy link