Ograniczenie ulgi abolicyjnej

28 października 2020
hello world!

Od nowego roku ulga abolicyjna ma być limitowana. Podatnicy będą mogli korzystać z ulgi abolicyjnej. Odliczenie od podatku dochodowego z tytułu ulgi abolicyjnej nie będzie mogło jednak przekroczyć kwoty 1.360 zł.

Ulgę abolicyjną wprowadzono do polskiego porządku prawnego w 2008 r. Jej celem było zniwelowanie skutku metody proporcjonalnego odliczenia w stosunku do wybranych źródeł przychodów (np. praca czy działalność gospodarcza) i zrównanie ich efektywnego opodatkowania ze skutkiem, jaki powoduje metoda wyłączenia z progresją. Na czym polegają obie metody unikania podwójnego opodatkowania, wyjaśnialiśmy w artykule Opodatkowanie zagranicznych dochodów z pracy. W tym miejscu wspomnieć tylko należy, że metoda wyłączenia z progresją jest korzystniejsza dla podatnika niż metoda proporcjonalnego zaliczenia.

W zależności od miejsca wykonywanej przez Polaków pracy za granicą zastosowanie znajdowała jedna bądź druga metoda unikania podwójnego opodatkowania. Tym samym miejsce wykonywanej przez Polaków pracy za granicą determinowało zastosowanie jednej bądź drugiej metody. Mniej korzystna metoda proporcjonalnego odliczenia zastosowanie znajdowała m.in. w przypadku dochodów osiąganych w Holandii czy Wielkiej Brytanii.

W celu zrównania sytuacji polskich podatników pracujących za granicą (bez względu na państwo wykonywanej pracy) wprowadzono właśnie ulgę abolicyjną. Dzięki uldze abolicyjnej każdy podatnik miał równe obciążenia podatkowe. Nie miało zatem znaczenia to, czy dana umowa z państwem zarobkowania przewidywała jako metodę unikania podwójnego opodatkowania metodę wyłączenia z progresją czy też metodę proporcjonalnego zaliczenia.

Konstrukcja ulgi abolicyjnej

Zgodnie z art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) podatnik ma prawo odliczyć od podatku polskiego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym przez proporcjonalne zaliczenie a podatkiem obliczonym przez wyłączenie z progresją. W ten sposób podatnik, do którego miała zastosowanie mniej korzystna metoda proporcjonalnego zaliczenia, uzyskuje korzyść w postaci dodatkowego odliczenia. Dzięki temu odliczeniu następuje zrównanie sytuacji podatkowej takiego podatnika z sytuacją osoby, do której zastosowanie miałaby metoda wyłączenia z progresją.

Na marginesie wyjaśnić należy, czemu nie można było wprowadzić do ustawy o PIT regulacji, która proklamowałyby stosowanie wobec zagranicznych dochodów z pracy metody wyłączenia z progresją. Pamiętać należy, że umowy międzynarodowe (w tym również bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Znajduje się ono w hierarchii źródeł prawa wyżej niż krajowe ustawy (w tym ustawa o PIT).

Przyczyny zmian przepisów dotyczących ulgi abolicyjnej

W dniu 7 czerwca 2017 r. podpisana została Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (Konwencja MLI). Konwencja ta została ratyfikowana przez Polskę w dniu 4 stycznia 2018 r. Co ważne, Konwencja MLI postuluje wprowadzenie w dwustronnych umowach podatkowych metody odliczenia proporcjonalnego jako podstawowej metody unikania podwójnego opodatkowania. W obecnej chwili Polska zobowiązana jest do wprowadzania sukcesywnych zmian w bilateralnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie zastępowania metody wyłączenia z progresją, właśnie metodą proporcjonalnego zaliczenia.

Jak zatem widać, stosowanie ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, bez określenia limitów ograniczających jej stosowanie, niweluje tak naprawdę skutek polskiej polityki międzynarodowej w obszarze zmian umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z jednej strony Polska dąży do wprowadzania w umowach podatkowych jako metody unikania podwójnego opodatkowania metody proporcjonalnego zaliczenia. Z drugiej zaś strony obowiązująca wciąż ulga abolicyjna prowadzi do efektywnego zastosowania metody wyłączenia z progresją.

Nowelizacja ustawy o PIT przewiduje zmianę art. 27g poprzez dodanie drugiego zdania. Zgodnie z tym przepisem podatnicy będą mogli dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi. Nastąpi to jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek. Podatnicy będą zatem mogli dalej korzystać z ulgi abolicyjnej. Kwota odliczenia od podatku dochodowego z tego tytułu nie będzie mogła jednak przekroczyć 1.360 zł.

chevron-down
Copy link