Opodatkowanie transportu międzynarodowego podatkiem dochodowym

18 listopada 2020
hello world!

Zawarte przez Polskę z innymi państwami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodów przewidują szczególne zasady opodatkowania transportu międzynarodowego. Kwestie dotyczące opodatkowania transportu międzynarodowego co do zasady reguluje zazwyczaj art. 8 umowy.

Jako przykład w dalszej treści artykułu posłużymy się postanowieniami polsko-niemieckiej umowy z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. 2005 Nr 12, poz. 90).

Definicja transportu międzynarodowego

Definicję transportu międzynarodowego zawiera art. 3 ust. 1 lit. e) polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co zatem określamy mianem transportu międzynarodowego? Jest to wszelki transport statkiem morskim, statkiem powietrznym lub statkiem żeglugi śródlądowej eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego miejsce faktycznego zarządu znajduje się w umawiającym się państwie. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy są one eksploatowane wyłącznie między miejscami położonymi w drugim umawiającym się państwie.

Z powyższego przepisu wynika, że transport międzynarodowy obejmuje przewóz osób lub towarów po pierwsze w ruchu transgranicznym oraz po drugie w ruchu krajowym w państwie faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Przewozy między dwoma miejscami położonymi w tym samym państwie, niebędącym państwem faktycznego zarządu, należy traktować jako transport krajowy. Do takich przewozów nie ma natomiast zastosowania art. 8 umowy.

Transport międzynarodowy obejmuje wyłącznie transport statkiem morskim, statkiem powietrznym lub statkiem żeglugi śródlądowej. Transport międzynarodowy nie obejmuje transportu drogowego i kolejowego.

Opodatkowanie transportu międzynarodowego - wyłącznie w miejscu faktycznego zarządu

Zgodnie z art. 8 polsko-niemieckiej umowy zyski osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. To samo dotyczy eksploatacji statków żeglugi śródlądowej w transporcie śródlądowym. Podlegają one bowiem opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Co w takim razie wynika z powyższego przepisu? Prawo do opodatkowania zysków z transportu międzynarodowego przyznano wyłącznie państwu, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Nie ma tutaj zatem znaczenia kwestia posiadania przez przedsiębiorstwo w innych państwach tzw. zakładów. Nie liczy się również fakt, że usługi wykonane zostały faktycznie w innym państwie. Art. 8 umowy stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 7 umowy, który dotyczy opodatkowania zysków przedsiębiorstwa.

Art. 8 polsko-niemieckiej umowy wprowadza pojęcie „miejsca faktycznego zarządu”. Może ono – ale nie musi – być tożsame z pojęciem siedziby przedsiębiorcy. Za miejsce faktycznego zarządu uznaje się terytorium państwa, w którym osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy wykonują swoje obowiązki. Podejmują tu także decyzje w sprawach przedsiębiorstwa.

Miejsce faktycznego zarządu na podkładzie statku

Zgodnie z art. 8 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy, jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa żeglugi morskiej lub przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej znajduje się na pokładzie takiego statku, to uważa się, że znajduje się ono w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się port macierzysty takiego statku. Jeżeli natomiast statek nie ma portu macierzystego, to w tym umawiającym się państwie, w którym osoba eksploatująca statek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Umowy poolowe i wspólne przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 8 ust. 4 polsko-niemieckiej umowy, postanowienia ustępu 1 stosuje się również do zysków pochodzących z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsiębiorstwie lub w międzynarodowym związku eksploatacyjnym. Oznacza to zatem, że zyski osiągnięte z uczestnictwa w umowie poolowej lub we wspólnym przedsiębiorstwie podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie faktycznego zarządu przedsiębiorstwa, które zawarło taki związek.

Dzierżawa środków transportu

Do zysków osiąganych z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych zalicza się:

  1. zyski osiągane z dzierżawy statków morskich lub statków powietrznych bez załogi oraz
  2. zyski osiągane z użytkowania, utrzymywania lub wynajmu kontenerów (włączając przyczepy samochodowe oraz odpowiednie wyposażenie do transportu kontenerów), wykorzystywanych do transportu towarów,

jeżeli taka dzierżawa lub takie użytkowanie, utrzymywanie lub wynajem, stanowi działalność uboczną w stosunku do eksploatacji statków morskich lub powietrznych w transporcie międzynarodowym.

chevron-down
Copy link