Parkowanie przy parkometrze - jakie grożą mandaty?

17 października 2017
hello world!

W uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 9 października 2017 r. sygn. akt II GPS 2/17 oraz I OPS 3/17 Naczelny Sąd Administracyjny zajął się kwestią dotyczącą parkowania samochodów w strefie płatnego planowania. Kiedy więc kierowca nie zostanie ukarany za brak biletu pobranego z automatu?

Według NSA w przypadku zostawienia w takim miejscu samochodu, lecz w miejscu, gdzie według prawa pojazd nie może zostać zaparkowany np. na chodniku lub na pasach, w takim wypadku grozi jedynie mandat karny. Kierowca nie zostanie więc dodatkowo ukarany za brak biletu pobranego z automatu.

Sprzeczne stanowiska w orzecznictwie

O rozpatrzenie powyższego zagadnienia wnioskował Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Panowała bowiem duża rozbieżność oceny tej kwestii w orzecznictwie. Zdaniem Prezesa, składy orzekające Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, zajmowały w tej kwestii dwa odmienne stanowiska. Według pierwszego, obowiązek poniesienia opłaty tytułem postoju pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania pojawia się w momencie pozostawienia pojazdu w wyznaczonym do tego miejscu na terenie tej strefy. Wyklucza to jednocześnie pobór opłaty za postój pojazdu w każdym innym miejscu strefy poza miejscem do tego przeznaczonym. Równolegle prezentowany jest drugi pogląd. Zgodnie z tym stanowiskiem uprawnienie gminy do poboru opłaty odnosi się do całego jej obszaru. W związku z tym pobór opłaty za postój nie ogranicza się wyłącznie do wyznaczonych miejsc postojowych. W tym wypadku uprawnienie gminy do poboru opłaty jest zarazem obowiązkiem ponoszenia opłaty przez korzystającego z drogi publicznej za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania.

Opłata za postój wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach

Siemioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego przychylił się do stanowiska, że opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się wyłącznie za postój w wyznaczonym do tego miejscu. W tym przypadku chodnik, pasy czy też pas zieleni w pobliżu takiej strefy płatnego prakowania nie są obowiązane wykupieniem czasu postojowego w parkometrze. Logicznym jest zatem fakt, że nie podlega karaniu brak wykupienia czasu postojowego.

Rada gminy ustala strefy płatnego parkowania

Według art. 13b ust. 3 ustawy o drogach publicznych ustalenie strefy płatnego parkowania należy do rady gminy. Organ ten podejmuje w niniejszej sprawie uchwałę na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wniosek z kolei musi zostać zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach.

chevron-down
Copy link