19 maja 2018 roku mija termin na uzupełnienie numeru PESEL w CEiDG

18 maja 2018
hello world!

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, których numery PESEL nie będą uwidocznione w CEiDG po 19 maja 2018 roku, zostaną wykreśleni z rejestru. Aby uniknąć tej dotkliwej konsekwencji związanej ze zmianą przepisów sprzed dwóch lat, należy jak najszybciej uzupełnić dane za pomocą odpowiedniego wniosku.

Kogo dotyczy obowiązek?

Nie wszyscy powinni jednak panikować. W większości przypadków numer PESEL znajduje się już w rejestrze. Wymóg jego podania w każdym wniosku składanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obowiązuje bowiem od 1 stycznia 2012 roku. Po tej dacie wpis bez tej informacji nie przeszedłby weryfikacji. Obowiązek uzupełnienia danych dotyczy więc tych przedsiębiorców, którzy:

  • zarejestrowali swoją działalność przed 1 stycznia 2012 roku, zanim powstała CEiDG (ewidencje prowadziły wtedy odpowiednie gminy)

  • nie składali po tym dniu jakichkolwiek wniosków do ewidencji - aby sprawdzić czy tak było, wystarczy znaleźć swój wpis w bazie i przejrzeć historię wprowadzanych zmian,

  • nie są cudzoziemcami.

Jak wprowadzić zmianę?

Jeśli okaże się, że problem jednak nas dotyczy, musimy jak najszybciej złożyć odpowiedni wniosek do ewidencji. Można dokonać tego na kilka sposobów, to znaczy poprzez:

  • wypełnienie odpowiedniego formularza online po zalogowaniu się do CEiDG w Internecie i jego wysłanie w formie elektronicznej,

  • przygotowanie formularza online i jego podpis w dowolnej gminie (po podaniu numeru wniosku zostanie on pobrany przez urzędnika) albo

  • pobranie formularza, wydrukowanie go, wypełnienie i zaniesienie albo wysłanie do dowolnej gminy. W tym drugim przypadku podpis na wniosku musi być poświadczony przez notariusza.

Co zrobić w przypadku spóźnienia?

Przedsiębiorca, który nie zdąży wprowadzić do ewidencji numeru PESEL do 19 maja 2018 roku i jego wpis zostanie wykreślony, będzie miał szansę naprawić swój błąd. W tym celu konieczne będzie wystąpienie do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (informacja pochodzi z Komunikatu CEiDG z dnia 16 maja 2018 roku).

Konstytucja Biznesu nie uchyliła obowiązku podania numeru PESEL

Wyjaśniając ewentualne wątpliwości przedsiębiorców należy wskazać, że wejście w życie tak zwanej "Konstytucji Biznesu" nie ma wpływu na istnienie omawianego obowiązku. Nowe przepisy uchyliły co prawda regulującą dotychczas kwestię wpisów do CEIDG ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, jednakże powinność dopisania do ewidencji numeru PESEL wynika z innego aktu prawnego. Stanowi o tym bowiem art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893), który nie utracił dotąd mocy prawnej.

Warto odnotować, że w obecnym stanie prawnym zasady dokonywania wpisów ewidencyjnych związanych z jednoosobową działalnością gospodarczą uregulowane są w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647), do której przeniesiono je z uchylonej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link