Pierwsze skutki postanowienia TSUE w sprawie zawieszenia przepisów ustawy o SN

23 października 2018
hello world!

W poniedziałek 22 października Pierwsza Prezes SN opierając się na postanowieniu Wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-619/18 R wezwała wszyskich sędziów, którzy w skutek kwestionowanych przepisów Ustawy o SN zostali przesunięci  w stan spoczynku, do stawienia się w Sądzie Najwyższym w celu podjęcia służby sędziowskiej.

 

Trybunał zawiesza stosowanie przepisów

W zeszły piątek (19 października 2018 r.), wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta wydał postanowienie na podstawie którego Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów regulujących przechodzenie w stan spoczynku sędziów SN którzy ukończyli 65 rok życia.  W uzasadnieniu postanowienia, wiceprezes podkreślił jak ważną rolę w systemie prawa europejskiego pełni wymóg niezawisłości sędziów. Zachowanie owej niezawisłości jest gwarantem przeprowadzenia rzetelnego procesu sądowego, a „naruszenie prawa podstawowego, takiego jak prawo podstawowe do niezawisłego sądu, już z samej natury tego prawa może prowadzić samo w sobie do wystąpienia poważnej i nieodwracalnej szkody”. Ponadto wiceprezes zauważa, że nowe przepisy w znaczącym stopniu powiększają obecny skład SN z 93 do 120 sędziów, więc „gdyby wniesiona przez Komisję przeciwko Polsce skarga o stwierdzenie uchybienia została ostatecznie uwzględniona, wynikałoby z tego, że wszystkie orzeczenia Sądu Najwyższego poprzedzające rozstrzygnięcie przez Trybunał wspomnianej skargi o stwierdzenie uchybienia byłyby wydane bez gwarancji związanych z przysługującym każdemu prawem podstawowym do dostępu do niezwisłego sądu.”

 

Postanowienie TSUE dotyczy również sędziów NSA

Postanowieniem wiceprezesa Trybunału związany jest również Naczelny Sąd Administracyjny. Z komunikatu prasowego wydanego w poniedziałek przez zastępce przewodniczącego wydziału informacji sądowej NSA, możemy się dowiedzieć, że sędziowie którzy na mocy wyżej wspomnianych regulacji zostali przesunięci w stan spoczynku, wyrazili chęć na powrót do orzekania. Warto przypomnieć, żę od początku funkcjonowania nowych regulacji w stan spoczynku przeszło czterdziestu dwóch sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym m.in wiceprezes NSA oraz dwóch sędziów pełniących funkcję wiceprezesów wojewódzkich sądów administracyjnych.

chevron-down
Copy link