Od nowego roku zamiast 18% podatek dochodowy wyniesie 17%

2 października 2019
hello world!

W 2020 r. obniżona zostanie stawka podatku dochodowego z 18% do 17%. Obok podwyższonych kosztów zatrudnienia w ramach umowy o pracę, zmiana ta ma spowodować zmniejszenie tzw. klina podatkowego. Nowe uregulowania przyczynią się do zwiększenia kwoty wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika „na rękę”.

Klin podatkowy

Klin podatkowy jest sumą danin (obciążeń z tytułu składek ZUS oraz podatków) płaconych przez pracodawcę i pracownika z tytułu zatrudnienia. Bolączką większości pracodawców są wysokie koszty zatrudnienia w Polsce. To, co pracownik otrzymuje „na rękę”, w ramach umowy o pracę, to tak naprawdę jedynie 60% całkowitych wydatków pracodawcy związanych z zatrudnieniem. Gorzej sytuacja wygląda chyba tylko w Niemczech. Tutaj koszty zatrudnienia sięgają 50% wynagrodzenia pracownika brutto.

Podatek progresywny

Zasadą jest opodatkowanie naszych dochodów podatkiem progresywnym według skali. Konstrukcja podatku progresywnego przewiduje progi podatkowe, do których ma zastosowanie jedna stawka. Powyżej tych progów natomiast zastosowanie znajduje inna stawka. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) występują dwie stawki progresywne: 18% do wysokości podstawy opodatkowania 85.528 zł oraz 32% powyżej tej kwoty.

Obniżenie stawki

Od przyszłego roku zmniejszeniu ma ulec pierwsza stawka progresywna do 17%. Jednocześnie utrzymana zostanie stawka podatku w wysokości 32% dla dochodów powyżej 85.528 zł. Obniżona stawka podatku (17%) będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Osoby zatrudnione na umowę o pracę odczują skutki nowelizacji już w styczniu 2020 r. Ich pracodawca pobierze bowiem niższą zaliczkę na podatek dochodowy.

Obniżenie stawki podatku dotyczyć będzie wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów oraz przedsiębiorców, którzy nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Skutki zmian

Przewidywane w nowelizacji zmiany wpłyną na obniżenie klina podatkowego. Zmniejszenie obciążeń dla osób o relatywnie niewysokich zarobkach to najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia bodźców na rynku pracy. Efektem tych zmian będzie obniżenie kosztów pracy i pozostawienie do dyspozycji podatników większej ilości środków pieniężnych.

I tak przykładowo: w 2020 roku, dzięki obniżce podatku dochodowego, osoba zarabiająca minimalne wynagrodzenie (2.450 zł brutto) zaoszczędzi ok. 40 zł miesięcznie. Natomiast osoba zarabiająca przeciętne wynagrodzenie (w chwili obecnej ok. 5.150 zł brutto) zaoszczędzi ponad 60 zł miesięcznie.

chevron-down
Copy link