Kiedy podatnik może odliczyć podatek VAT?

15 grudnia 2017
/

Prawo do odliczenia VAT nie podlega generalnie ograniczeniom. Może być realizowane przy spełnieniu przesłanek materialnych (czynność jest faktycznie wykonana) oraz formalnych (faktura - wystawiona przez podatnika).

W wyroku Trybunału Europejskiego (TSUE ) z dnia 19.10.2017 r. (C-101/16) wskazano, iż prawo krajowe może wprowadzać wymogi, co do podjęcia wszelkich działań w celu upewnienia się, że dana transakcja nie łączy się z  „przestępstwem podatkowym”.

Problemy z odliczeniem podatku?

W przypadku gdy np. dostawca od dłuższego czasu nie był zarejestrowany jako podatnik podatku VAT, może wystąpić problem z odliczeniem tego podatku. Stąd sugerujemy sprawdzenie okoliczności przystąpienia do współpracy z tym podmiotem. Warto dowiedzieć się, czy zaistniała umowa ramowa na dostawy, czy zażądano od tego podmiotu dokumentów rejestracyjnych np. dokumentów zgłoszenia w ewidencji działalności gospodarczej. Należy również sprawdzić, czy przedłożył on zaświadczenie o rejestracji w urzędzie skarbowym. Na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych oraz ugruntowanego orzecznictwa - żądanie od dostawcy nie jest obowiązkiem zbyt „uciążliwym”. W szczególności mowa tutaj o zaświadczeniu o rejestracji jako czynnego podatnika podatku VAT.

Zachodzi konieczność ustalenia okoliczności przystąpienia do współpracy z danym dostawcą. Może się okazać, że brakuje  podstaw do  przypuszczeń o uchylaniu się tego dostawcy od podatku. Wówczas należy bronić prawa do odliczenia VAT z faktur zakupowych.