Podważenie ustaleń raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 984/17, podkreślił, że podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym jako strony lub na prawach strony mają możliwość, wynikającą z przepisów o postępowaniu dowodowym w administracji, zgłoszenia wniosków dowodowych zmierzających do podważenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przykładem może być opinia sporządzona przez inną osobę posiadającą odpowiednią wiedzę.

Raport oddziaływania na przedsięwzięcie

Należy zauważyć, że raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z najważniejszych elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Ma on na celu ustalenie potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia. Raport powinien zawierać odpowiednie informacje. Muszą one umożliwić analizę konkretnych kryteriów. Kryteria te znajdziemy w art. 62 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kwestie te są analizowane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Co powinien zawierać raport? Musi się w nim również znaleźć: opis planowanego przedsięwzięcia, opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia oraz opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego oraz racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.

Reguły dowodowe dotyczące raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W ww. wyroku w orzecznictwie sądów administracyjnych zgodnie podkreśla się pewien fakt. Jak zauważył również Sąd Administracyjny w Łodzi, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest podstawowym (kluczowym) dowodem w sprawach dotyczących ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla danego przedsięwzięcia. Organy administracji mają obowiązek dokonania na podstawie art. 80 K.p.a. oceny wartości dowodowej raportu.

Raport jest dokumentem prywatnym. Opracowuje się go na zlecenie podmiotu zainteresowanego realizacją określonej inwestycji. Inne podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym mają zaś możliwość zgłoszenia wniosków dowodowych zmierzających do podważenia tego dowodu.

Sąd Administracyjny w Łodzi określił główne zadanie organu administracji. Ma nim być rzetelna, wnikliwa i wszechstronna ocena raportu. To samo dotyczy także innych ewentualnych dowodów. Wszystkie obecnie obowiązujące reguły dowodowe muszą być jednak zachowane. Zasada prawdy obiektywnej obliguje organ do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności stanu faktycznego. Zwłaszcza ma się tu na uwadze ocenę, czy raport uwzględnia wszystkie potencjalne zagrożenia środowiskowe związane z realizacją planowanej inwestycji. Warto zapoznać się np. z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2016 r. sygn. akt II OSK 339/15 - Lex nr 2102273.

Przyjmuje się także, że każdorazowe zastrzeżenia strony skarżącej wobec ustaleń raportu nie mogą być gołosłowne. Powinny być one w zakresie wiadomości wymagających wiedzy specjalistycznej odpowiednio poparte. Przykład stanowi ekspertyzą. Ma ona w sposób udokumentowany wskazywać wady danego raportu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 984/17.