Porozumienie o ustaleniu wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez jedną ze stron, tj. pracodawcę albo pracownika. Taki sposób rozwiązania umowy o pracę wiąże się z koniecznością zachowania przez strony okresu wypowiedzenia.

Kodeks pracy przewiduje dla różnych rodzajów umów różne długości okresu wypowiedzenia. W przypadku umów na okres próbny jest on uzależniony od czasu, ma który umowa została zawarta i wynosi odpowiednio:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (art. 34 Kodeksu pracy).

Umowa na czas nieokreślony

W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia zależy od długości stażu pracy i wynosi odpowiednio:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 Kodeksu pracy).

Jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas zastępstwa, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze (art. 33(1) Kodeksu pracy). Natomiast w przypadku umów zawartych na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 Kodeksu pracy).

Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Strony mogą jednak po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy o pracę (art. 36 § 6 Kodeksu pracy). Porozumienie o ustaleniu wcześniejszego terminu rozwiązania umowy powinno zostać zawarte już po złożeniu przez jedną ze stron oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę.