Wytyczne w sprawie zajęć w szkołach

14 maja 2021
hello world!

Od poniedziałku, 17 maja, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przejdą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Od 31 maja wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach stacjonarnie. W związku z powyższym resort edukacji opublikował wytyczne w tej sprawie.

Powrót dzieci do szkół

Zgodnie z wytycznymi do szkoły mogą uczęszczać jedynie uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz uczniowie, których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. W związku z powrotem do szkół resort zaleca ograniczenie korzystania z transportu publicznego. Jeśli jest to możliwe, lepiej korzystać z pojazdów prywatnych. Można także przemieszczać się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. Ponadto w drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie muszą przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Chodzi m.in. o stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.

Przeczytaj również: COVID-19: aktualne zasady i ograniczenia

Powrót dzieci do szkół w bezpiecznych warunkach

Przy wejściach do budynków szkół umieszczone będą informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środków dezynfekujących. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły będą musiały umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Ponadto rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. Rekomendowane jest także stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Powrót dzieci do szkół – organizacja zajęć

Szkoły powinny zapewnić taką organizację pracy i jej koordynacji, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Szczególnie w miejscach wspólnych. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas powinny być wyznaczone z zachowaniem przestrzeni umożliwiającej dystans społeczny. Przede wszystkim jednak wytyczne wprowadzają zasadę, zgodnie z którą każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami. Zwłaszcza dotyczy to przestrzeni wspólnych. Ponadto w miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in.:

 • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
 • korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
 • korzystanie ze stołówki szkolnej,
 • zajęcia na boisku.

W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy przyporządkowani są natomiast ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;
 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela;
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela;
 • ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów;
 • zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk – przez pracodawcę.

Ograniczony kontakt i liczba osób przebywających w szkole

Wytyczne wskazują również na dalszą konieczność ograniczenia przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Osoby przebywające w placówkach mają obowiązek przestrzegać zasad tam panujących. Chodzi oczywiście m.in. o stosowanie środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Należy również pamiętać o zachowaniu dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywaniu w wyznaczonych obszarach szkoły. W dalszym ciągu rekomenduje się kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

Szybka reakcja na potencjalne zakażenie

Wytyczne jednoznacznie wskazują również, jak powinien zachować się pracownik szkoły, który zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności). Pracownik ma za zadanie odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Musi również niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Co więcej, podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, szkoły zobowiązane są zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

Gastronomia w szkole

Zgodnie z wytycznymi przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo szkoły mają obowiązek wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku konieczności kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły należy stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych. Muszą być jednak zachowane zasady bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

chevron-down
Copy link