Zmiany w akcyzie, zmiany w prawie celnym – co na to firmy transportowe?

22 lutego 2018
hello world!

Obecnie zwolnieniu z należności celnych przywozowych podlega paliwo przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów (bez ograniczeń ilościowych), zgodnie z art. 107-111 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Jednak na tle zmian - jeśli chodzi o przepisy dotyczące akcyzy i prawa celnego - taka sytuacja może nie potrwać długo.

Ministerstwo Finansów podjęło pracę, aby ograniczyć proceder odsprzedaży tańszego paliwa przywożonego z państw trzecich (zza wschodniej granicy Polski) w zbiornikach pojazdów z naruszeniem obowiązujących przepisów. Sposobem ma być obniżenie możliwości jego wwozu ze zwolnieniem z należności celnych i akcyzy do ilości 200 litrów.

Spójność przepisów

Proponowana regulacja zapewni spójność przepisów celnych i podatkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnieniu z należności celnych przywozowych podlega paliwo przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów bez ograniczeń ilościowych. Natomiast zwolnieniu od akcyzy podlega import paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach:

  • pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd,
  • pojemników specjalnego przeznaczenia, w ilości nieprzekraczającej 200 litrów na pojemnik.

Przepisy unijne przewidują uprawnienie dla państw członkowskich do wprowadzenia ograniczeń w ilości zwalnianego z należności celnych przywozowych paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach pojazdów mechanicznych. Podstawę prawną wprowadzenia takich ograniczeń stanowi art. 108 ww. rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym

Ponadto proponuje się zmianę ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Polegać ma ona na wprowadzeniu ograniczenia ilości paliwa przywożonego do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów silnikowych ze zwolnieniem z akcyzy z obecnie obowiązującego limitu 600 litrów do 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu silnikowego.

Niewątpliwie projektowana regulacja ma na celu ujednolicenie norm ilościowych paliw mogących być przedmiotem zwolnienia zarówno z należności celnych przywozowych, jak i akcyzy. A co za tym idzie - wprowadzenie niezbędnej spójności pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi.

Zwalczanie nieprawidłowości

Proponowane ograniczenia mają przyczynić się do zwalczania występujących nieprawidłowości w tym zakresie. Między innymi zapobieżenia handlowi paliwem, które powinno być wykorzystane w pojeździe, w którym zostało przywiezione. Oczekuje się, że wprowadzenie projektowanych zmian skutkować będzie uszczelnieniem systemu celnego i podatkowego w odniesieniu do stosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych i akcyzy.

Podano również rozwiązanie problemu braku wskazania w przepisach sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych. Proponuje się wskazanie takiego samego sposobu, jaki obowiązuje na mocy regulacji określających pobór odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawartych w Ordynacji podatkowej.

Proponowana regulacja sankcjonuje utrzymującą się praktykę. Usuwa ewentualne wątpliwości co do zakresu bezpośredniego działania przepisów unijnego kodeksu celnego oraz krajowego prawa celnego w kwestii sposobu obliczania i rozliczania odsetek od należności celnych.

chevron-down
Copy link