Projektowane zmiany wysokości progów unijnych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął procedurę legislacyjną.

Procedura ta ma na celu wydanie:

  1. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (upoważnienie ustawowe art. 11 ust. 8 ustawy Pzp);
  2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (upoważnienie ustawowe art. 35 ust. 3 ustawy Pzp);
  3. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (upoważnienie ustawowe art. 18 ust. 2 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi).

Nowe rozporządzenia wynikają z projektowanych zmian w Unii Europejskiej. Odnoszą się one do wysokości kwot progowych oraz ich równowartości w złotych.

Wyższe stawki

W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym kwoty wartości zamówień oraz konkursów, a także koncesji, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ‒ ulegną podwyższeniu. Podwyższeniu ulegną nie tylko kwoty euro. Zmiany dotyczyć mają także ich równowartości w złotych z uwagi na wzrost średniego kursu złotego w stosunku do euro.

Zmiany dotyczące wysokości progów oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro będą obowiązywały z dniem 1 stycznia 2018 roku. Uwzględnione będą przy tym odpowiednie regulacje intertemporalne zawarte w ww. rozporządzeniach.

Źródło: www.uzp.gov.pl