Projektowanie budynków - co nowego w 2018 roku

23 stycznia 2018
hello world!

Od 1 stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy obejmujące przepisy Prawa budowlanego. Powyższe zmiany zostały wprowadzone na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie poza tym, że ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nim urządzenia, ich usytuowania oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań wychodząc tym samym naprzeciw społecznym oczekiwaniom - m.in. rozszerzono wymóg dostępności i ułatwienia w zakresie dojazdu do budynku osób niepełnosprawnych (art. 16 rozporządzenia), wszelkie lokale usługowe czy gastronomiczne muszą być wyposażone w odpowiednie pomieszczenia przeznaczone do karmienia i przewijania dzieci, zmianą zostały objęte przepisy dotyczące wymogu zachowania odpowiedniej odległości od budynków, granic działki parkingów i garaży (art. 19 rozporządzenia), odległości pojemników i kontenerów na odpady od okien i drzwi do  budynków oraz od sąsiedniej działki (art. 23 rozporządzenia). Poniżej wyszczególnienie najważniejszych zmian.

Usytuowanie budynku

Artykuł 12 wyżej wskazanego Rozporządzenia wprowadza wymóg zachowania odpowiedniej odległości od  granicy z sąsiednią działką budowlaną. Budynek zlokalizowany na granicy działki może przylegać do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, jeżeli jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 12 ust. 3). Budowa nowego budynku przylegającego do ślepej ściany stojącej na granicy działki jest jednym z głównych sposobów intensyfikacji zabudowy. Budowa taka od 1 stycznia 2018 r. jest dozwolona z mocy prawa i dotyczy każdego rodzaju zabudowy, a nie jedynie zabudowy jednorodzinnej, jak to miało miejsce dotychczas.

Dla ułatwienia przeprowadzania inwestycji polegającej na realizacji m.in. budynków mieszkalnych jednorodzinnych wprowadzono zmiany w przepisie § 271 rozporządzenia, umożliwiające, przy spełnieniu określonych warunków, sytuowanie budynków w odległości:

- 4 m od granicy lasu w przypadku, gdy granica lasu będzie usytuowana na sąsiedniej działce,

- bezpośrednio przy granicy lasu – gdy granica lasu znajduje się na działce, na której będzie realizowana inwestycja.

Dotychczasowe przepisy obligowały do zachowania odległości co najmniej 12 m od granicy z lasem. Zmiany umożliwiają uzyskanie pozwolenia na budowę np. budynku sytuowanego w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych.

Większa powierzchnia minimalna mieszkania

Nowelizacja rozporządzenia ustala minimalną powierzchnię użytkową, jaką musi mieć mieszkanie, na poziomie 25 m2. Jednocześnie zrezygnowano ze sztywnych przepisów określających minimalne wymiary lub powierzchnie poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład lokalu mieszkalnego. Celem tych zmian jest wprowadzenie większej swobody projektowania i aranżacji mieszkań, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego standardu ich użytkowania.

Dodatkowo usunięto przepisy, które z góry ograniczały możliwość swobody w aranżacji wyposażenia kuchni, zobowiązywały do zapewnienia miejsca na pralkę automatyczną w łazience oraz uniemożliwiały zaprojektowanie aneksu kuchennego połączonego z pokojem w mieszkaniu jednopokojowym.

Posiadacze samochodów odetchną z ulgą

W końcu (!!!) wprowadzono zapis jednoznacznie regulujący minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki oraz okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również minimalne wymiary tych stanowisk. Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż: - dla samochodów osobowych:

  1. 7 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
  2. 10 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
  3. 20 m - w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;

- dla samochodów innych niż samochody osobowe:

  1. 10 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
  2. 20 m - w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych

- dla samochodów osobowych:

  1. 3 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
  2. 6 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
  3. 16 m - w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;

- dla samochodów innych niż samochody osobowe:

  1. 6 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
  2. 16 m - w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych

Rozróżniono szerokość miejsc postojowych dla samochodów osobowych jak i ciężarowych.

Stanowiska postojowe dla samochodów

Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:

1) szerokość 2,5 m i długość 5 m - w przypadku samochodów osobowych;

2) szerokość 3,6 m i długość 5 m - w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;

3) szerokość 3,5 m i długość 8 m - w przypadku samochodów ciężarowych;

4) szerokość 4 m i długość 10 m - w przypadku autobusów.

Ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, określono wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa i ściany w garażu. Dotychczas odległość ta była mierzona od boku samochodu.

Zmiany przepisów dotyczące stanowisk postojowych w garażu wchodzą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia (9 grudnia 2018 r.).

Dodatkowo mając na względzie charakter zabudowy jednorodzinnej dopuszczono w określonych przypadkach sytuowanie niezadaszonych parkingów, składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości od okien budynku czy granicy działki. Z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zwolniono również stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami - takie miejsca będą oczywiście specjalnie oznakowane.

Ochrona środowiska

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być tylko sytuowane na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz terenach zalewowych.

Ulga dla mam - miejsce na przewijaki i miejsca do karmienia dzieci

Wprowadzono obowiązek zapewnienia w nowych budynkach gastronomii, handlu lub usług, a także stacji paliw, spełniających odpowiednie kryteria, pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci.

chevron-down
Copy link