Przedawnienie - nowe terminy w kodeksie cywilnym

12 czerwca 2018
/

Skrócenie podstawowych terminów przedawnienia. Roszczenie majątkowe wygaśnie po 6 latach, a nie jak dotychczas po 10. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą kodeks cywilny i niektóre inne akty prawne.

Nowe zasady w terminach przedawnienia

Nowelizacja podpisana 28 maja 2018 roku wprowadza zasadę, która koniec terminu przedawnienia określa na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba, że termin jest krótszy niż 2 lata).

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zmiana dotknęła również art. 125 kodeksu cywilnego (kc). Zgodnie z nowym brzmieniem artykułu roszczenia, które zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawniają się z upływem lat 6. To samo dotyczy także:

  1. orzeczeń innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju;
  2. orzeczeń sądu polubownego;
  3. roszczenia stwierdzonego ugodą zawartą przed sądem (lub sądem polubownym);
  4. ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd.

Nowe regulacje roszczeń przeciwko konsumentom

Oprócz skrócenia okresu przedawnienia ustawa wprowadza również nowe zasady, które dotyczą przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom. Zgodnie z nową ustawą po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

"Natomiast zgodnie z nową regulacją art. 1171 kc w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności." - czytamy w uzasadnieniu na stronie Prezydenta.

Zgodnie z tym sąd będzie miał obowiązek rozważyć długość ww. terminu i długość okresu od jego upływu do chwili dochodzenia roszczenia.

Zmiany w postępowaniu cywilnym

Zmiany dotyczą również kodeksu postępowania cywilnego (kpc). Zmiany przewidują, że bank, który otrzyma zawiadomienie od komornika o zajęciu rachunku bankowego zablokuje środki pieniężne. Nie będzie on jednak zobowiązany do natychmiastowego przekazania środków na pokrycie należności. Obowiązkiem zaś będzie przekazanie tych środków na konto bankowe komornika po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia o zajęciu.

Ma to na celu wzmocnienie możliwości podjęcia przez dłużnika obrony przed egzekucją. Kolejną funkcją jest także zachowanie przy tym środków uniemożliwiających mu uchylenie się od egzekucji.

Zmiana innych ustaw

Analogicznie do powyższej zmiany w kpc przyjęto również nowe rozwiązania w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. "Bank po otrzymaniu zawiadomienia organu egzekucyjnego o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego zablokuje środki na rachunku, natomiast nie będzie zobowiązany do bezzwłocznego przekazania środków na pokrycie należności, lecz będzie zobowiązany do przekazania tych środków organowi egzekucyjnemu po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu."

W ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wprowadzono zmiany, których celem jest dostosowanie okresów wskazanych w tym akcie prawnym do ogólnych okresów przedawnienia wprowadzonych w Kodeksie Cywilnym ww. nowelizacją.

Ważne: Ustawa przewiduje, że do roszczeń powstałych w okresie przejściowym lub w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się przepisy przyjętej ustawy w obecnej formie.