Raportowanie informacji o uzgodnieniach transgranicznych

Jak podaje Ministerstwo Finansów pierwszy obowiązek przekazania informacji o uzgodnieniach transgranicznych będzie dotyczyć uzgodnień wprowadzanych od 25 czerwca 2018 r.

W praktyce informacje będą przekazywać głównie np.

  • doradcy podatkowi,
  • radcy prawni,
  • pracownicy instytucji finansowych, którzy zajmują się wdrażaniem takich uzgodnień.

Opublikowana 5 czerwca 2018 r. dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych  przewiduje obowiązek raportowania uzgodnień transgranicznych, m.in. w przypadku których dokonano pierwszej czynności służącej ich wdrożeniu w okresie między dniem wejścia w życie dyrektywy, tj. 25 czerwcem 2018 r., a datą rozpoczęcia jej stosowania, tj. 1 lipca 2020 r. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek implementowania jej postanowień do 31 grudnia 2019 r.

Czym są uzgodnienia transgraniczne?

Uzgodnienia transgraniczne to nic innego jak schematy o charakterze transgranicznym. Posiadają one cechę wskazującą na potencjalne zagrożenie unikania opodatkowania (schematy optymalizacyjne/schematy podatkowe). Instytucja ta została zdefiniowana w dyrektywie (art. 3 w dodawanym pkt 18 i następnych).

Uzgodnienie transgraniczne, oznacza uzgodnienie, które dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego albo państwa członkowskiego i państwa trzeciego, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia są rezydentami do celów podatkowych tej samej jurysdykcji;
  • co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia jest jednocześnie rezydentem do celów podatkowych więcej niż jednej jurysdykcji;
  • co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność w innej jurysdykcji za pośrednictwem stałego zakładu zlokalizowanego w tej jurysdykcji, a uzgodnienie stanowi część lub całość działalności gospodarczej tego stałego zakładu;
  • co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność w innej jurysdykcji nie będąc jej rezydentem do celów podatkowych ani nie posiadając stałego zakładu zlokalizowanego w tej jurysdykcji;
  • takie uzgodnienie może mieć wpływ na automatyczną wymianę informacji lub na wskazanie własności rzeczywistej.”

W praktyce obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach transgranicznych spoczywał będzie przede wszystkim na pośrednikach (ang. intermediary) – takich jak doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, pracownicy instytucji finansowych – którzy opracowują, wprowadzają do obrotu, organizują, udostępniają lub udzielają wsparcia we wdrożeniu tych uzgodnień. W określonych przypadkach obowiązek przekazywania informacji będzie dotyczyć podatników korzystających ze schematów.

Ministerstwo Finansów informuje, że trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów wprowadzających obowiązek raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules), w tym przepisów wprowadzających postanowienia dyrektywy.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.139.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2018:139:TOC