WSA: Wakacje to część roku szkolnego

14 czerwca 2018
hello world!

Wraz z końcem czerwca uczniowie i nauczyciele z wielką radością ogłaszają koniec szkoły i nauki. Przychodzi czas na zasłużony odpoczynek – wakacje. Czy jednak rzeczywiście w lipcu i sierpniu dzieci przestają być uczniami? Okazuje się, że nie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 22 lutego 2018 roku przedłużył rok szkolny.

Uczniowie nie mają się jednak czego obawiać. Dalszy etap nauki rozpoczną dopiero we wrześniu. Niektórzy  z nich powinni cieszyć się, że również latem pozostają podopiecznymi szkoły. Szczególnie ci, na których rzecz wypłacany jest zasiłek rodzinny.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wspiera najuboższych uczniów

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 (rodzice, opiekunowie, osoby uczące się), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 754,00 zł. Z kolei na mocy art. 6 ust. 1 ustawy, świadczenie to jest wypłacane rodzicom albo opiekunom do ukończenia przez dziecko 18. roku życia albo – w przypadku kontynuowania nauki – 21. roku życia. Rodzice najuboższych pełnoletnich uczniów mogą więc liczyć na wsparcie państwa, które wynosi od 100 do 140 zł miesięcznie, jeśli tylko ich podopieczni kontynuują edukację.

Takie świadczenie otrzymywała matka dwóch córek, które w okresie wakacyjnym zmieniły szkoły. Ze skutkiem na dzień 6 lipca 2016 roku postanowiły skreślić się z listy uczniów jednej placówki. Od września bowiem miały rozpocząć edukację w innej szkole. Ta niewpływająca na przebieg nauki czy ogólny czas jej trwania korekta okazała się przyczyną wydania przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzji obligującej matkę uczennic do zwrotu zasiłku rodzinnego za okres 1 sierpnia – 31 sierpnia. Organ w uzasadnieniu wskazał, że czas wakacji nie był dla nich okresem „nauki w szkole” w rozumieniu wskazanego wyżej art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

WSA przedłuża rok szkolny

Z rozstrzygnięciem tym nie zgodziła się opiekunka, która najpierw złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten przyznał rację kobiecie. Postanowił on również przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu podniesiono przede wszystkim, że zgodnie z art. 94 ustawy o systemie oświaty, Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku. Zasadniczo więc ustawodawca wiąże zakończenie edukacji w szkole z końcem roku szkolnego, a więc dniem 31 sierpnia. Niewątpliwie więc rok szkolny obejmuje nie tylko zajęcia dydaktyczne (…)  ale również planowane przerwy w zajęciach takie jak ferie, czy wakacje – czytamy w uzasadnieniu.

Nie ma sporu w doktrynie ani w orzecznictwie, że zmiana szkoły w trakcie odbywania się zajęć (wrzesień  - czerwiec) nie powoduje utraty prawa do świadczeń rodzinnych. Jest to logiczne.  Z reguły przejście do innej placówki odbywa się płynnie, bez zawieszenia edukacji. W związku z tym, że wakacje są również częścią roku szkolnego, nie ma żadnej podstawy prawnej do innego traktowania zmiany miejsca pobierania nauki, jeśli ta nastąpiła w lipcu albo sierpniu. Szczególnie gdy – tak jak w przedmiotowej sprawie - odległość czasowa związana z utratą statusu ucznia i uzyskaniem tegoż statusu przez córki skarżącej w kolejnej placówce, wynika z określonego systemu nauczania i naboru. Ponadto, przenosiny do innej szkoły nie spowodowały opuszczenia ani jednego dnia zajęć, a więc trudno mówić tutaj o zakończeniu nauki powodującego wygaśnięcie uprawnień do zasiłku rodzinnego.

Okazuje się, że skreślenie się z listy uczniów danej szkoły w czasie trwania wakacji i rozpoczęcie nauki w innej dopiero od 1 września nie powoduje powstania przerwy w edukacji. Formalnie więc status ucznia zostaje zachowany. Ma to wpływ nie tylko na uprawnienie do nieprzerwanego otrzymywania świadczeń rodzinnych. Wpływa to również  na zachowanie zniżek na usługi związanej z pobieraniem nauki.

chevron-down
Copy link