Renta socjalna ZUS – komu przysługuje?

18 września 2020
hello world!

Renta socjalna przyznawana jest przez ZUS na okres lub na stałe. Kluczowa jest ocena, czy osoba wnioskująca o rentę jest całkowicie niezdolna do pracy. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc otrzymać taki rodzaj pomocy?

Wymagania podstawowe

Renta socjalna przysługuje osobom, które są pełnoletnie. Są to zatem osoby, które ukończyły 18 lat lub kobiety, które wyszły za mąż po ukończeniu 16 lat. Taki rodzaj pomocy przysługuje osobom, które nie mają prawa do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub innego świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji. Posiadanie prawa do któregokolwiek z wyżej wymienionych świadczeń wyklucza możliwość skorzystania z renty socjalnej.

Aby otrzymać rentę socjalną, trzeba również spełniać inne warunki. Lekarz orzecznik ZUS musi bowiem stwierdzić całkowitą niezdolność do pracy zainteresowanego z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed 18. rokiem życia, w trakcie nauki w szkole (np. w liceum albo na studiach – jeśli miało to miejsce przed 25. rokiem życia) lub w trakcie studiów doktoranckich albo aspirantury naukowej. Na wizytę do takiego lekarza każdorazowo kieruje ZUS. Jeśli oczywiście zainteresowany potwierdzi, że spełnia pozostałe warunki. Natomiast w sytuacji, gdy lekarz orzecznik uzna, że dokumentacja medyczna wystarczy do wydania orzeczenia o niezdolności do pracy, wizyta okaże się niepotrzebna.

Dodatkowe warunki

Niekiedy otrzymanie renty socjalnej ZUS wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Dotyczy to osób, które:

  • posiadają nieruchomość rolną, natomiast powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 5 ha przeliczeniowych – jeśli zainteresowany jest właścicielem albo posiadaczem nieruchomości rolnej, lub gdy udział zainteresowanego w nieruchomości rolnej nie przekracza 5 ha przeliczeniowych – jeśli jest współwłaścicielem takiej nieruchomości,
  • dostają rentę rodzinną – gdy renta ta nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (przekroczenie tej kwoty uniemożliwi uzyskanie renty socjalnej),
  • są cudzoziemcami – wówczas muszą oni posiadać kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (nie dotyczy to osób, które uzyskały zezwolenie na pracę w państwach Unii Europejskiej na okres do 6 miesięcy, zostały przyjęte na studia lub do pracy sezonowej, mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy) albo muszą mieszkać w Polsce i mieć zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy (np. w związku z pracą lub nauką w Polsce), status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą lub prawo pobytu albo prawo stałego pobytu, a jednocześnie być obywatelem albo należeć do rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Złożenie wniosku

Aby otrzymać rentę socjalną ZUS, należy złożyć odpowiedni wniosek. Dokument można pobrać tu. Wnioski te znajdują się także w oddziałach ZUS. Wymagane dokumenty należy złożyć w dowolnym oddziale ZUS osobiście lub wysłać pocztą. Zanim ZUS wyda decyzję, musi sprawdzić, czy zainteresowany spełnia wszystkie warunki. Czasem na spełnienie takich warunków trzeba poczekać. Na wydanie decyzji ZUS ma czas do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym wyjaśni ostatnią okoliczność. Przykładowo: od dnia, w którym uprawomocni się orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Jeśli okaże się, że wniosek jest niepełny, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskaże zainteresowanemu termin, w którym zaistnieje możliwość uzupełnienia braków. Decyzja zostanie dostarczona na adres, który wskazano we wniosku. W przypadku decyzji odmownej istnieje możliwość złożenia odwołania do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie należy złożyć w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Musi to nastąpić w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji.

Wysokość renty socjalnej

Wysokość renty socjalnej zmienia się co roku. Obecnie od 1 marca 2020 r. wynosi ona 1200,00 zł. Kwota ta może ulec obniżeniu, jeśli zainteresowany otrzymuje też rentę rodzinną.

Zawieszenie renty socjalnej

Renta zostanie zawieszona za miesiąc, w którym twój przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym kwartale. Nawet jeśli renta zostanie chwilowo zawieszona, zainteresowany nadal ma do niej prawo. Kiedy przychód będzie niższy, ZUS znowu zacznie wypłacać rentę. 

chevron-down
Copy link