Restrukturyzacja a niewypłacalność pracodawcy

18 czerwca 2018
hello world!

Kiedy zachodzi niewypłacalność pracodawcy? Jaka zależność istnieje między restrukturyzacją a niewypłacalnością pracodawcy? Nad tym zagadnieniem pochylił się Sąd Najwyższy.

W dniu 13 czerwca 2018 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w kwestii następującego zagadnienia:

„Czy, wobec regulacji art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, dopuszczalne jest, w odniesieniu do wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w wypadku zmiany formy prowadzenia, wszczętego przed wejściem w życie powołanej ustawy, postępowania upadłościowego - uznanie za datę niewypłacalności pracodawcy, przypadającej po wejściu w życie tejże ustawy daty wydania postanowienia o zmianie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości co do sposobu prowadzenia postępowania z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, w sytuacji, gdy art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, po zmianie dokonanej zgodnie z art. 438 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, nie obejmuje już takiej podstawy ustalenia niewypłacalności pracodawcy.​"

Niewypłacalność pracodawcy

Niewypłacalność pracodawcy, zachodzi, gdy sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, wyda postanowienie o:

  • ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika;
  • ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu;
  • zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika;
  • zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu;
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  • wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.

Data niewypłacalności

Natomiast  datą niewypłacalności jest data wydania postanowienia sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości pracodawcy w przypadkach, o których mowa w punkcie pkt 1 i 2 powyżej, data postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy w przypadkach, o których mowa w pkt 4 i 5 powyżej, data uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, o którym mowa w pkt 3 i 3a powyżej, data wydania postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, o którym mowa w pkt 6 powyżej.

Art.  449  Ustawy Prawo restrukturyzacyjne dotyczy złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przed wejściem w życie ustawy. Wynika z niego, iż w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Sąd Najwyższy analizując powyższe zagadnienie orzekł, iż wydanie po dniu 31 grudnia 2015 r. postanowienia o zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika jest równoznaczne z niewypłacalnością pracodawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w związku z art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Datą niewypłacalności jest dzień wydania tego postanowienia (art. 3 ust.  2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy).

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1102-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne

chevron-down
Copy link