Zmiany w kodeksie pracy wymuszone RODO

18 maja 2018
hello world!

Duże zmiany zapowiada projekt Kodeksu Pracy, który także będzie musiał zostać dostosowany do wymogów Rozporządzenia RODO.

Projekt ustawy reguluje kwestie monitoringu wizyjnego w miejscu pracy. Pracodawca będzie mógł wykorzystywać monitoring jedynie w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa,
  • ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkody.

Monitoring w miejscu pracy

Pracodawca nie może stosować monitoringu w celu kontroli pracy pracowników oraz w miejscach, które nie są miejscami przeznaczonymi do wykonywania pracy, np. szatnie, stołówki, miejsca sanitarne.

Ponadto pracodawca nie musi pozyskać zgody pracowników, ale musi on poinformować ich o stosowaniu monitoringu w miejscu pracy.

Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie w/w okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Pracodawca musi poinformować o monitoringu

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje.

W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Dodatkowo jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).

Kolejną istotną kwestią, do której odnosi się ustawodawca, to dane biometryczne. Zgodnie z propozycją nowych zapisów pracodawca będzie miał prawo przetwarzać dane biometryczne pracownika jedynie za jego zgodą. Dodatkowo zgoda ta musi być wyrażona w formie pisemnej. Natomiast pracodawca nie będzie mógł żądać danych biometrycznych od kandydata do pracy. Warto zaznaczyć, iż pracodawca musi zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych kandydatów do pracy i pracowników. Jednak w przypadku przetwarzania danych biometrycznych, powinien on szczególnie zadbać o ich ochronę.

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

chevron-down
Copy link