Równe płace kobiet i mężczyzn - jest projekt nowej ustawy

7 lipca 2020
hello world!

3 lipca do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych trafił projekt ustawy, który ma na celu walkę z nierównościami wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. By rozwiązać ten problem, według autorów projektu, konieczna jest zmiana definicji mobbingu. Równe płace kobiet i mężczyzn - co w tej kwestii ma zmienić nowa ustawa?

Równe płace kobiet i mężczyzn - założenia projektu

W zamyśle autorów projektu nowelizacja kodeksu pracy może pozwolić na zrównanie płac kobiet i mężczyzn. Proponowane zmiany odnoszą się tylko do jednego jego artykułu. Dotyczy on prawnej definicji mobbingu. Obecnie, na podstawie art. 943 par. 2 kp, są to:

działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Nowelizacja ma wzbogacić ten termin o różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika. Nowy przepis miałby wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, aby dać szansę pracodawcom na dostosowanie się.

Równe płace kobiet i mężczyzn w Polsce

Czy taka ustawa w Polsce jest faktycznie potrzebna? Niewątpliwie jest tak według opinii publicznej. Potwierdzają to bowiem liczne badania. W uzasadnieniu do projektu ustawy autorzy powołali się na badanie CBOS z 2018 r. Wnika z niego, że 68 proc. kobiet i 53 proc. mężczyzn uczestniczących w badaniu uznało, że kobiety –  o takim samym poziomie wykształcenia co mężczyzna i pracujące na tym samym co on stanowisku –  zarabiają mniej niż mężczyźni.

Według danych GUS z października 2018 r. przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 19,9 proc. wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet.

Uzasadnienie projektu ustawy

W dalszej części uzasadnienia projektu możemy przeczytać o międzynarodowych badaniach w tym zakresie z 2018 r. Wskazują one na znacznie niższy wskaźnik zróżnicowania płac względem płci w Polsce. To sprawia, że nasz kraj jest na piątej pozycji wśród krajów Unii Europejskiej o najniższym wskaźniku.

Zdaniem projektodawców należy podjąć działania, które pozwolą egzekwować zasadę jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn za pracę jednakowej wartości. Obecnie funkcjonujące instrumenty ochrony prawnej pracowników przed różnicowaniem przez pracodawców wynagrodzeń pracowników ze względu na płeć okazują się nieskuteczne – zaznaczają autorzy projektu.

Projekt o równości płac kobiet i mężczyzn w Sejmie

Pozostaje kwestia tego, czy projekt ma szansę na uchwalenie. Został wniesiony przez posłów z ugrupowania mającego większość Sejmową, co już daje mu przewagę. Ponadto prawdopodobnie otrzyma on poparcie partii lewicowych, dla których równouprawnienie kobiet i mężczyzn to postulat sztandarowy. Co więcej, projekt nie jest bardzo inwazyjny. Dotyczy on bowiem tylko jednego artykułu. Projektodawcy podkreślają też, że propozycja nie jest obciążająca finansowo dla pracodawców czy budżetu państwa. Wyjątek stanowić mają kwoty, jakie zostaną przyznane pracownikom przez sądy, w wyniku rozpraw o zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z powodu mobbingu. Przy czym takich rozpraw autorzy projektu spodziewają się bardzo dużo.

Źródło: Prawo.pl

chevron-down
Copy link