Studiowanie w praktyce

8 lipca 2020
hello world!

Studiowanie to nie tylko chodzenie na wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria oraz przygotowywanie się do egzaminów w sesji. Przez te 5 lat można bowiem zrobić znacznie więcej. Zwiększyć swoją wiedzę, zdobyć nowe doświadczenia zawodowe czy wyjechać na inną uczelnię. Jak wygląda studiowanie w praktyce?

Studiowanie w praktyce - koła naukowe

Koła naukowe to pierwsze miejsce, do którego warto się udać, gdy rozpoczniemy studia. Aby uczestniczyć w spotkaniach, nie potrzeba nic poza chęcią dowiedzenia się więcej. Nie musimy być specjalistami, nie musimy mieć wielkiej wiedzy. Każde koło ma swojego opiekuna naukowego, który dba o to, by uczestnicy mogli się rozwijać.

Już w chwili, gdy dostajemy się na jakąś uczelnię (a nawet znacznie wcześniej – gdy decydujemy, gdzie chcemy aplikować), warto zapoznać się z ofertą kół naukowych. Informacje o nich umieszczone są na stronie wydziału lub w ogólnouczelnianym spisie (zazwyczaj są i tu, i tu). 

Czasami w ramach koła naukowego organizuje się konferencje naukowe czy przygotowuje się publikacje. Jest to cenne doświadczenie zwłaszcza dla tych studentów, którzy chcą w przyszłości kontynuować rozwój naukowy na studiach doktoranckich.

Praktyki i staże

Podczas studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe, które przygotują go do dalszej pracy. Jednak warto pomyśleć o tym, by nie ograniczać się jedynie do wymaganego minimum, lecz zostać na stażu czy praktykach dłużej. Równie dobrą możliwością jest także zdobywanie doświadczenia w kilku miejscach. Dzięki temu możemy zdobyć inne umiejętności czy sprawdzić się w różnych działaniach.

Praktyki możemy odbyć w różnych organach państwowych, np. w biurze rzecznika praw obywatelskich. Inną opcją są staże w kancelariach czy klinikach prawa. Możliwości jest naprawdę wiele. W każdym z tych miejsc można zdobyć nieco inne doświadczenie zawodowe. Warto się zatem zastanowić, co jest dla nas najbardziej interesujące. Jednak punktem wspólnym jest możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Dzięki temu o wiele lepiej zaczyna się rozumieć teorię. Zatem im szybciej zaczniemy szukać dodatkowych szans na sprawdzenie się w działaniu, tym lepiej dla nas.

Studiowanie w praktyce -konferencje

Jeśli zależy nam na rozwijaniu się pod względem naukowym, to powinniśmy pamiętać o konferencjach naukowych. Jest to szansa dowiedzenia się czegoś o najnowszych odkryciach naukowych czy wysłuchania dyskusji na tematy, o których zazwyczaj można przeczytać w znacznie ograniczonej wersji w podręczniku. Część konferencji jest przygotowywana z myślą o studentach i doktorantach, w innych biorą udział przede wszystkim pracownicy naukowi.

Gdzie można znaleźć informacje o konferencjach? Warto zacząć od strony wydziału lub uczelni, gdyż tam są bardzo często zamieszczane. Oprócz tego istnieje wiele stron, na których pojawiają się ogłoszenia. Ponadto na portalach społecznościowych organizatorzy także informują o nadchodzących wydarzeniach.

Udział w konferencji może być czynny lub bierny. Ten pierwszy polega na wygłoszeniu referatu i zazwyczaj na opublikowaniu artykułu w publikacji pokonferencyjnej. Za udział płaci się zazwyczaj około kilkaset złotych. Udział bierny z kolei ogranicza się do wysłuchania referatów i udziału w dyskusji.

Studiowanie w praktyce - stypendia

Podczas studiów częstym problemem, z którym mierzą się studenci, jest brak pieniędzy. Z tego powodu wiele osób musi łączyć pracę ze studiami. Jednak czasami istnieje możliwość, by rozwiązać ten problem inaczej. Taką możliwość dają stypendia.

Stypendia możemy podzielić na naukowe i socjalne. Do stypendiów naukowych zaliczamy przede wszystkim stypendium ministra i stypendium rektora.

Stypendium ministra

Od 1.07.2019 roku mamy do czynienia ze „stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe” (wcześniej było to „stypendium ministra za wybitne osiągnięcia”). Mogą ubiegać się o nie wyłącznie studenci.

Aby otrzymać stypendium, student musi wykazywać się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Jeśli ktoś studiuje na kilku kierunkach (na jednej lub kilku uczelniach), to o stypendium może ubiegać się tylko w ramach jednego z nich. Wnioskować o stypendium nie mogą osoby, u których od rozpoczęcia studiów upłynęło 6 lat. Podobnie jest w przypadku osób, które posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, a także licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli o stypendium stara się osoba ponownie podejmująca studia pierwszego stopnia.

To, co rozumie się pod pojęciem „znaczących osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych”, jest ściśle określone. Lista wszystkich możliwych osiągnięć, które były uwzględniane w poprzednim roku akademickim, znajduje się tutaj.

Stypendium rektora  

Informacje o stypendium rektora znajdują się na stronie każdej uczelni. Jest to stypendium przyznawane nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Aby je otrzymać, należy wyróżniać się wysoką średnią. Jednak nie można zapominać także o tym, że pod uwagę brane są także osiągnięcia artystyczne, naukowe czy sportowe. Czasami okazuje się, że student, który miał niższą średnią, lecz więcej osiągnięć, otrzymał stypendium, a jego znajomy z wyższą średnią – nie. Stanowi to dodatkową motywację do brania udziału w aktywnościach wykraczających poza program studiów.

Stypendium socjalne

W przypadku tego stypendium bierze się pod uwagę wyłącznie sytuację materialną studenta. Aby otrzymać pomoc, wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć progu dochodu ustalonego przez uczelnię. Ubiegając się o stypendium socjalne, należy złożyć wniosek w określonym terminie (np. do 15 dnia miesiąca). Jeśli natomiast nie dostarczymy dokumentów w tym terminie, wciąż możemy złożyć je później. Jednak w takim wypadku okres, na jaki zostanie przyznane stypendium, będzie liczony od kolejnego miesiąca. Przykładowo: jeśli uczelnia ustali, że termin składania dokumentów to 15 dzień miesiąca, a my złożymy je 20 października, to – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku – będziemy dostawać pieniądze w okresie od listopada do czerwca. Pieniądze za październik są wypłacane jedynie tym, którzy dostarczyli dokumenty do 15 października.

Inne stypendia

Warto pamiętać także o stypendiach przyznawanych przez fundacje i inne instytucje. Najbardziej znane to stypendia Fundacji Konrada Adaneuera czy stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Najwięcej informacji na temat oferty stypendialnej możemy znaleźć tutaj

Studiowanie w praktyce - inne źródła finansowania

Czasami może się okazać, że dany student nie spełnia warunków i nie może dostać ani stypendium socjalnego, ani naukowego. W takim momencie warto pomyśleć o kredycie studenckim. Jest to kredyt przyznawany na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Od 2019 roku zasady przyznawania kredytu są regulowane przez Konstytucję dla Nauki (Ustawa 2.0). 

Aby dostać kredyt, należy spełnić pewne warunki. Przede wszystkim wnioskować mogą zarówno studenci, jak i doktoranci. Tak jak w przypadku stypendium socjalnego kryterium dochodowe jest podstawą do podjęcia decyzji. Aktualnie maksymalny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2500 zł netto. Kolejnym warunkiem jest to, że student musi znaleźć osobę, która zostanie poręczycielem kredytu studenckiego. Jeśli jednak nie ma takiej osoby, można ubiegać się o poręczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego lub z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak to działa?

Kredyt jest wypłacany w transzach miesięcznych, tzn. co miesiąc otrzymujemy pewną kwotę – tak samo jak w przypadku stypendium socjalnego czy stypendium rektora. Możemy wnioskować o kredyt w wysokości 400, 600, 800 lub 1000 zł miesięcznie. Kwota podstawowa to 600 zł. Wniosek o kredyt studencki możemy składać w czterech bankach: PKO BP, Pekao, BPS oraz SGB-Bank.

Oprocentowanie i spłata kredytu

Kredyt studencki jest bardzo nisko oprocentowany (w porównaniu do kredytu konsumenckiego). Przez okres studiów i 2 lata po ich zakończeniu wynosi 0%. Potem oprocentowanie wzrasta do 0,875%. Spłacanie kredytu zaczyna się dopiero po 2 latach od zakończenia studiów. Liczba rat spłaty stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego, co sprawia, że kredyt jest łatwy do spłacenia.

Za wcześniejszą spłatę kredytu, jak również za dokonywanie nadpłat nie są pobierane żadne opłaty. Z kolei w sytuacji, gdy dana osoba nie jest w stanie spłacić kredytu, obowiązek ten spada na poręczyciela wskazanego we wniosku. 

Ważną informacją jest jednak to, że kredyt może zostać częściowo umorzony. Dzieje się tak w sytuacji, gdy student miał bardzo dobre wyniki w nauce. Osoba, która znalazła się w grupie 1 % najlepszych absolwentów w danym roku akademickim, musi spłacić jedynie połowę kredytu. Absolwenci, którzy byli w grupie 5 % najlepszych, będą spłacać 65 % kredytu. Zaś osoby, które ukończyły studia z grupie 10 % najlepszych, spłacą 80 % kredytu. Niektóre banki oferują możliwość umorzenia części kredytu także osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Dodatkowe informacje

Jeśli natomiast student wziął urlop od zajęć, został zawieszony w prawach studenta lub doktoranta, ukończył studia lub został skreślony z listy studentów, musi poinformować o tym fakcie bank. 

Przeczytaj również:
Jak dostać się na prawo? Wymagania na studia prawnicze

chevron-down
Copy link