Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę

30 kwietnia 2018
hello world!

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest zawarcie przez pracodawcę z pracownikiem porozumienia, w którym strony wyrażą obopólną zgodę na ustanie stosunku pracy. Dopuszczalność stosowania tego trybu przewiduje kodeks pracy w art. 30 § 1 pkt 1. W treści porozumienia można wskazać dowolną datę rozwiązania stosunku pracy bez konieczności uwzględniania obowiązujących okresów wypowiedzenia.

Z inicjatywą zastosowania analizowanego trybu rozwiązania umowy może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. W przypadku, gdy przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest okoliczność dotycząca pracodawcy (który zatrudnia co najmniej 20 pracowników), to do omawianego sposobu ustania umowy o pracę będzie miała zastosowanie ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w szczególności jej art. 1 ust. 2 (który nakazuje uwzględniać tego typu porozumienia w liczbie zwolnień, od której uzależnione jest stosowanie procedury zwolnień grupowych) oraz art. 8 (przyznający pracownikom zwalnianym w trybie porozumienia stron prawo do odprawy pieniężnej).

Czy porozumienie można zastosować dla każdego typu umowy o pracę?

Porozumienie stron może być stosowane w celu rozwiązania każdego typu umowy o pracę, w tym umowy na czas określony, w której nie przewidziano możliwości wcześniejszego ustania stosunku pracy. Co istotne – w przypadku zastosowania omawianego trybu nie obowiązują jakiekolwiek ograniczenia w rozwiązywaniu stosunku pracy, w tym ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy. Powyższe oznacza, że za porozumieniem stron można rozwiązać umowę o pracę np. pracownika przebywającego na urlopie (art. 41 k.p.), znajdującego się w przedemerytalnym okresie ochronnym (art. 39 k.p., czy też pracownika będącego członkiem zarządu związku zawodowego (art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych).

Kodeks pracy nie reguluje formy oraz treści porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy. Należy jednak przyjąć, że najważniejszym elementem tego dokumentu jest złożenie przez strony jednoznacznych  i zgodnych oświadczeń w przedmiocie zgody na rozwiązanie umowy o pracę oraz wskazanie daty ustania stosunku pracy. W treści porozumienia można uregulować także inne zagadnienia (np. prawo pracownika do odprawy). Ważne jednak by te dodatkowe postanowienia nie były dla pracownika mniej korzystne od przepisów prawa pracy (art. 18 § 2 k.p.).  Brak jest także bezwzględnego obowiązku nadawania porozumieniu formy pisemnej. Zawarcie ustnego porozumienia nie pozbawia go zatem ważności (chyba że strony w umowie o pracę przewidziały wymóg pisemności dla tego typu oświadczeń i zastrzegły rygor nieważności w przypadku niedochowania tej formy). Niemniej jednak – dla celów dowodowych – bezpieczniej jest, by fakt rozwiązania stosunku pracy został stwierdzony na piśmie.

 

Potrzebujesz wzoru porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę? Możesz zupełnie bezpłatnie i bez pomocy prawnika stworzyć go w naszym Generatorze Umów.

chevron-down
Copy link