Istota rynku sportowego

Pojęcie rynku stanowi przede wszystkim przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych. Definiują go one przeważnie jako płaszczyznę wymiany dóbr, na której dochodzi do zderzenia popytu i podaży. W skład rynku sportowego wchodzą, przede wszystkim, usługi, świadczone przez jego uczestników, ale także charakterystyczne dla niego towary.

Rynkiem sportowym warto zainteresować się również z punktu widzenia prawa. Jakie cechy rynku sportowego wyodrębniają go spośród innych? Dlaczego badania jego specyfiki są tak atrakcyjne dla ekspertów z wielu dziedzin nauki?

Definicja rynku

W doktrynie tradycyjnie przyjmuje się, że rynek stanowi całokształt transakcji kupna i sprzedaży dóbr (towarów i usług) oraz warunków, w jakich one przebiegają. Rynek zrzesza określoną zbiorowość podmiotów gospodarczych, które dokonują operacji kupna i sprzedaży określonego rodzaju dóbr, wartości i usług. Podmioty reprezentujące podaż przedstawiają oferty, zaś z drugiej strony występują nabywcy (popyt).

Klasyfikacje rynków opierają się na wielu kryteriach podziału. Zazwyczaj są to kryteria przedmiotowe (ze względu na przedmiot obrotu) i geograficzne, ale są również kryteria bardziej szczegółowe. Rynek sportowy został wyodrębniony przede wszystkim w oparciu o kryterium przedmiotowe. Podstawowy towar omawianego rynku jest dość specyficzny. W literaturze określa się go jako „produkt sportowy”. Tak unikalny i nietypowy produkt powstaje wskutek połączenia wielu towarów i usług w jedną grupę przedmiotów, do której należą między innymi usługi (widowiska sportowe, usługi medialne) oraz towary (koszulki z logo klubów itp.).        

Cechy rynku sportowego

Rynek sportowy charakteryzuje się swoistymi cechami, nieodłącznie związanymi z jego istotą. Do takich cech zalicza się nieprzewidywalność, heterogeniczność i subiektywność. Występują w nim również unikalne podmioty po stronie podaży.

Ważną rolę w kształtowaniu warunków rynku sportowego odgrywa również faktor rywalizacji sportowej. Często jest on decydujący w skuteczności podejmowanych działań przez każdy z podmiotów rynku, bowiem sukces na arenie sportowej z reguły wiąże się z sukcesem w pozostałych dziedzinach działalności.

Pewna dwoistość celów uczestników rynku sportowego jest jedną z podstawowych cech odróżniających tę sferę działalności. Kluby sportowe i zawodnicy oprócz osiągnięcia celów gospodarczych (nastawienia na zysk) również rywalizują na płaszczyźnie stricte sportowej, dążąc do osiągnięcia pozytywnych wyników w danej dyscyplinie. Przekłada się to również na konkurencję na rynku, gdyż podmioty rywalizują na wielu płaszczyznach – gospodarczej i sportowej – powiązanych między sobą.

Kolejną cechą rynku sportowego jest współzależność podmiotów rynku, która jest niezbędnym warunkiem rywalizacji sportowej.

Rynek sportowy jest unikalnym zjawiskiem, zarówno z punktu widzenia nauk ekonomicznych, jak i prawnych. Podstawowymi cechami rynku są między innymi: dwoistość celów uczestników, współzależność podmiotów, wysoki poziom nieprzewidywalności zmiany warunków rynkowych oraz subiektywność. Ważną rolę w kształtowaniu rynku sportowego należy również odnieść do szeroko pojętej rywalizacji sportowej. Może ona bowiem w sposób znaczący wpływać na sukces podmiotów rynku na pozostałych płaszczyznach, łącznie z płaszczyzną gospodarczą.