Istota rynku sportowego

19 listopada 2018
hello world!

Pojęcie rynku stanowi przede wszystkim przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych. Definiują go one przeważnie jako płaszczyznę wymiany dóbr, na której dochodzi do zderzenia popytu i podaży. W skład rynku sportowego wchodzą, przede wszystkim, usługi, świadczone przez jego uczestników, ale także charakterystyczne dla niego towary.

Rynkiem sportowym warto zainteresować się również z punktu widzenia prawa. Jakie cechy rynku sportowego wyodrębniają go spośród innych? Dlaczego badania jego specyfiki są tak atrakcyjne dla ekspertów z wielu dziedzin nauki?

Definicja rynku

W doktrynie tradycyjnie przyjmuje się, że rynek stanowi całokształt transakcji kupna i sprzedaży dóbr (towarów i usług) oraz warunków, w jakich one przebiegają. Rynek zrzesza określoną zbiorowość podmiotów gospodarczych, które dokonują operacji kupna i sprzedaży określonego rodzaju dóbr, wartości i usług. Podmioty reprezentujące podaż przedstawiają oferty, zaś z drugiej strony występują nabywcy (popyt).

Klasyfikacje rynków opierają się na wielu kryteriach podziału. Zazwyczaj są to kryteria przedmiotowe (ze względu na przedmiot obrotu) i geograficzne, ale są również kryteria bardziej szczegółowe. Rynek sportowy został wyodrębniony przede wszystkim w oparciu o kryterium przedmiotowe. Podstawowy towar omawianego rynku jest dość specyficzny. W literaturze określa się go jako „produkt sportowy”. Tak unikalny i nietypowy produkt powstaje wskutek połączenia wielu towarów i usług w jedną grupę przedmiotów, do której należą między innymi usługi (widowiska sportowe, usługi medialne) oraz towary (koszulki z logo klubów itp.).        

Cechy rynku sportowego

Rynek sportowy charakteryzuje się swoistymi cechami, nieodłącznie związanymi z jego istotą. Do takich cech zalicza się nieprzewidywalność, heterogeniczność i subiektywność. Występują w nim również unikalne podmioty po stronie podaży.

Ważną rolę w kształtowaniu warunków rynku sportowego odgrywa również faktor rywalizacji sportowej. Często jest on decydujący w skuteczności podejmowanych działań przez każdy z podmiotów rynku, bowiem sukces na arenie sportowej z reguły wiąże się z sukcesem w pozostałych dziedzinach działalności.

Pewna dwoistość celów uczestników rynku sportowego jest jedną z podstawowych cech odróżniających tę sferę działalności. Kluby sportowe i zawodnicy oprócz osiągnięcia celów gospodarczych (nastawienia na zysk) również rywalizują na płaszczyźnie stricte sportowej, dążąc do osiągnięcia pozytywnych wyników w danej dyscyplinie. Przekłada się to również na konkurencję na rynku, gdyż podmioty rywalizują na wielu płaszczyznach - gospodarczej i sportowej – powiązanych między sobą.

Kolejną cechą rynku sportowego jest współzależność podmiotów rynku, która jest niezbędnym warunkiem rywalizacji sportowej.

Rynek sportowy jest unikalnym zjawiskiem, zarówno z punktu widzenia nauk ekonomicznych, jak i prawnych. Podstawowymi cechami rynku są między innymi: dwoistość celów uczestników, współzależność podmiotów, wysoki poziom nieprzewidywalności zmiany warunków rynkowych oraz subiektywność. Ważną rolę w kształtowaniu rynku sportowego należy również odnieść do szeroko pojętej rywalizacji sportowej. Może ona bowiem w sposób znaczący wpływać na sukces podmiotów rynku na pozostałych płaszczyznach, łącznie z płaszczyzną gospodarczą.

chevron-down
Copy link