Rzecznik MŚP zostanie powołany w ciągu pół roku

9 maja 2018
hello world!

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj zapowiada, że w ciągu pół roku od wejścia w życie Konstytucji Biznesu premier powoła rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw.

Konstytucja Biznesu weszła w życie 30 kwietnia tego roku. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest jedną z pięciu ustaw wchodzących w skład jego pakietu. Zgodnie z jej zapisami, rzecznik ma być organem wyspecjalizowanym w działalności na rzecz ochrony praw przedsiębiorców.

Do jego kompetencji należy między innymi:
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP,
 • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.

Kogo premier może wybrać na rzecznika?

Zgodnie z ustawą rzecznika powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Jego kadencja trwa 6 lat i nie może zostać wybrany ponownie. Osoba powołana na stanowisko rzecznika nie może:

 • zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub naukowego w szkole wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych,
 • należeć do partii politycznej,
 • wykonywać innych czynności, które pozostają w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogą wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność,
 • prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.

Rzecznik chroni interesy przedsiębiorców

Do ustawowych kompetencji rzecznika należy między innymi:

 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej,
 • występowanie do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych,
 • informowanie właściwych organów o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej,
 • wniesienie skargi nadzwyczajnej,
 • występowanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • żądanie wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu.

 

chevron-down
Copy link