Samochód w działalności a VAT naliczony

24 lipca 2020
hello world!

Zasada neutralności w podatku VAT polega na tym, że podatnik może obniżyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony. W ten sposób może zatem zapłacić niższy podatek.

Uprawnienie to wynika z art. 86 ustawy o podatku o towarów i usług (ustawa o VAT). Zgodnie z nim w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pamiętać jednak należy, że w przypadku wydatków związanych z używaniem samochodu odliczenie VAT naliczonego przysługuje w ograniczonym zakresie.

W przypadku używanych w działalności gospodarczej samochodów będziemy mieli do czynienia z dwiema sytuacjami.

 1. Samochód wykorzystywany zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Wówczas podatnikowi przysługuje uprawnienie do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego.
 2. Samochód wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej przy spełnieniu dodatkowych warunków, o których mowa w niniejszym artykule. Wtedy przysługuje uprawnienie do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego.

Odliczenie 50% VAT naliczonego

Zgodnie z art. 86a ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Odliczenie 100% VAT naliczonego

Podatnik VAT jest uprawniony do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego w przypadku, gdy pojazdy samochodowe:

 • wykorzystuje wyłącznie do działalności gospodarczej lub
 • konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie (chodzi tutaj o autobusy).

Jeżeli podatnik wykorzystuje samochód wyłącznie do działalności gospodarczej i chce skorzystać ze 100% odliczenia podatku VAT naliczonego to:

 • musi on prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu;
 • powinien posiadać regulamin, zasady używania samochodu wykluczające używanie samochodu w celach prywatnych;
 • musi dokonać zgłoszenia samochodu do urzędu skarbowego.

Ewidencja przebiegu pojazdu

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu następuje od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

Co zawiera ewidencja przebiegu pojazdu?

 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • wpis osoby kierującej pojazdem dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu.

Regulamin użytkowania samochodu

Przedsiębiorca powinien wprowadzić w firmie także rozwiązania uniemożliwiające pracownikom użytek samochodu na prywatne potrzeby. Może to być np. instrukcja używania lub regulamin. Generalnie taki dokument powinien wykluczać użycie samochodu firmowego do celów, które nie wiążą się z działalnością gospodarczą podatnika.

Zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach. Musi to nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W przypadku niezłożenia w terminie ww. informacji uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia. Zgłoszenia dokonuje się poprzez formularz VAT-26.

Samochody ciężarowe i pojazdy specjalne

Pojazdy samochodowe uznaje się za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Ważne jest, że w przypadku tego rodzaju pojazdów podatnik nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. Nie musi również ustalać zasad używania tych pojazdów, czy też dokonać ich zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

Do tej kategorii zaliczamy pojazdy:

 1. samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą (van, pick-up);
 2. samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 3. specjalne (agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy).

chevron-down
Copy link