Samozatrudnienie – korzyści z umowy B2B

14 czerwca 2019
hello world!

Zamiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na tzw. samozatrudnienie (B2B) może  przyczynić się do optymalizacji naszych obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (składki ZUS). Pamiętać również należy, że w ramach tzw. samozatrudnienia istnieje możliwość obniżenia przychodu o koszty jego uzyskania, a tym samym zmniejszenia obciążeń podatkowych. Przede wszystkim jednak w sytuacji osiągania wysokich dochodów kusząca wydaje się opcja podatku liniowego.

Samozatrudnienie polega na założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w ramach której wykonywane są usługi na rzecz zlecającego podmiotu. Podstawowe różnice pomiędzy taką formą zatrudnienia a klasycznym stosunkiem pracy to:

  • brak ochrony oraz przywilejów wynikających z przepisów prawa pracy;
  • konieczność samodzielnego odprowadzania składek ZUS;
  • konieczność samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek;

Ważne! W ramach umowy o pracę to pracodawca jest płatnikiem składek i zaliczek (za odprowadzenie których ponosi odpowiedzialność).

  • obowiązek prowadzenia księgowości (lub też skorzystanie w tym zakresie z usług biura rachunkowego).

Mając jednak na względzie wysokie koszty zatrudnienia, wynikające ze stosunku pracy, coraz więcej firm decyduje się na współpracę z zatrudnionymi w ramach formuły B2B. Dotyczy to przede wszystkim tzw. kadry menadżerskiej lub też wyspecjalizowanych usług doradczych oraz IT.

Samozatrudnienie (B2B) a składki ZUS

Wysokość składek ZUS w przypadku osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą (w tym również samozatrudnionych) będzie niższa niż w klasycznym stosunku pracy. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę wiąże się bowiem z koniecznością odprowadzania składek ZUS w wysokości uzależnionej od uzyskanych przychodów. Osoba prowadząca działalność gospodarczą opłaca składki ZUS od zadeklarowanej przez siebie podstawy. Nie może być ona niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatkowego dobrodziejstwa, jakim jest tzw. „mały ZUS” oraz tzw. „ulga na start”. „Mały ZUS” polega na opłacaniu przez przedsiębiorcę w okresie pierwszych 24 miesięcy niższych składek ZUS (minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym). Z kolei „ulga na start” polega na opłacaniu przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej jedynie składki zdrowotnej.

Ważne! Pamiętać jednak należy, że opłacanie niższych stawek ZUS wiąże się z potencjalnie niższą emeryturą w przyszłości.

Samozatrudnienie (B2B) a koszty uzyskania przychodu

Korzyścią płynącą z samozatrudnienia będzie możliwość obniżenia przychodu o koszty uzyskania przychodu. W ramach stosunku pracy koszty uzyskania przychodu określone są ryczałtowo i na dobrą sprawę pracownik nie może w swoim przychodzie uwzględnić wydatków związanych z osiągnięciem tego przychodu.

Prowadząc działalność gospodarczą, istnieje możliwość obniżenia przychodu o koszty jego uzyskania. Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątek stanowią koszty wymienione w art. 23. Także nie mogą to być wszelkie wydatki przedsiębiorcy. W grę wchodzą tylko takie, które niejako przyczyniły się do osiągnięcia przychodu (np. odpisy amortyzacyjne zakupionego do działalności gospodarczej samochodu, wydatki związane z eksploatacją takiego samochodu, wydatki na bilety komunikacyjne, wydatki na sprzęt elektroniczny, o ile jest wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej).

Samozatrudnienie (B2B) a podatek liniowy

Inną korzyścią podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest możliwość skorzystania z liniowego opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej (art. 9a oraz art. 30c ustawy o PIT). Zasadą jest opodatkowanie według stawek progresywnych 18% i 32% od nadwyżki ponad kwotę 85.528 zł.

Liniowe opodatkowanie korzystne jest w sytuacji osiągania znacznych dochodów (powyżej 100 tys. zł rocznie) i po analizie innych aspektów podatkowych, takich jak możliwość skorzystania z ulgi na dziecko czy też wspólnego opodatkowania z małżonkiem.

chevron-down
Copy link