Senat wprowadza poprawki do ustawy o uprowadzeniach rodzicielskich

W piątek Senat zajął się uchwaloną już przez Sejm ustawa dotyczącą uprowadzeń rodzicielskich za granicę. Ustawa trafi więc ponownie do Sejmu.

Pełne brzmienie nowej ustawy to ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. Jej ogólnym założeniem jest usprawnienie postępowania dotyczącego uprowadzeń dzieci przez rodziców za granicę oraz dostosowanie go do wymogów unijnych regulacji.

Założenia ustawy uchwalone przez Sejm przedstawiliśmy w poprzednim artykule na ten temat.

Ogólny kształt bez zmian

Ogólny kształt ustawy, po poprawkach Senatu, pozostanie bez zmian. Nadal to Minister Sprawiedliwości ma być organem centralnym odpowiedzialnym za zawarte w ustawie kwestie. Jego głównym zadaniem będzie przyjmowanie wniosków wymienionych w unijnych aktach prawnych, między innymi: o powrót dziecka i uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o uznanie i wykonywanie orzeczeń o pieczy i przywracaniu pieczy, o informację i udzielenie pomocy. W postępowaniu przed Ministrem Sprawiedliwości wnioskodawcę może reprezentować pełnomocnik. Będzie nim adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny. Funkcję pełnomocnika będzie mógł także pełnić małżonek wnioskodawcy, jego rodzeństwo, zstępni lub wstępni oraz osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.

Senat przychylił się również do tego, by sprawami z zakresu uprowadzeń rodzicielskich w pierwszej instancji zajmowało się 11 sądów okręgowych na terenie Polski – po jednym z terenu każdej apelacji. Jako sąd odwoławczy wyznaczony został jeden sąd – Sąd Apelacyjny w Warszawie. Od wyroku Sądu Apelacyjnego przysługiwać będzie skarga kasacyjna. Organami uprawnionymi do jej złożenia będą: prokurator generalny, Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. W postępowaniach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką toczących się na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. oraz o uznanie lub wykonanie orzeczenia sądu zagranicznego ma być wprowadzony przymus adwokacko-radcowski.

Senat opowiedział się również za zmianami dotyczącymi uprawnień Policji i kuratora. Ustawa daje im uprawnienie do odebrania dziecka w przypadku jego ukrycia. Umocowuje ich również do przeprowadzenia czynności prowadzących do ujawnienia miejsca przebywania uprowadzonego dziecka. Akt prawny daje Policji prawo do przetwarzania danych osób, których dotyczy postanowienie o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, oraz osób zobowiązanych postanowieniem do jego wykonania, a także wskazanych jako osoby, które dokonały uprowadzenia lub zatrzymania dziecka lub je ukrywają. Praca kuratorów oraz czynności podejmowane przez nich na potrzeby powyższych postępowań mają ulec usprawnieniu.

Co chce zmienić Senat?

Senat zaproponował trzy poprawki do niniejszej ustawy.

Pierwsza z nich zakłada wydłużenie terminu na złożenie skargi kasacyjnej z planowanych dwóch miesięcy do czterech.

Druga poprawka ma na celu zapewnienie spójności przepisów. Postępowanie w sprawie prowadzonej na podstawie Konwencji haskiej ma być podjęte na nowo również na podstawie postanowienia o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.

Trzecia poprawka dotyczy dostosowania przepisów nowej ustawy do założeń Konwencji haskiej, powierzającej rozpatrywanie spraw o odebranie dziecka sądom okręgowym.

Za ustawą wraz z zaproponowanymi poprawkami głosowało 90 senatorów, wszyscy obecni podczas głosowania.