Służba kontrterrorystyczna w Policji

2 lutego 2018
hello world!

Nowelizacja ustawy o Policji przewiduje utworzenie służby kontrterrorystycznej. Ma się ona składać z pododdziału centralnego i samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych. Twórcy projektu przekonują, że w naszym kraju pojawiła się potrzeba wyodrębnienia takiej służby z szeregów Policji.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu celem zmian ma być zapewnienie skutecznych mechanizmów działania jednostek policji dotyczących działań kontrterrorystycznych. Ponieważ są to inne działania niż te, które realizowane są przez służbę kryminalną, śledczą i prewencyjną, „powstała potrzeba wyodrębnienia ze służby prewencyjnej pododdziałów antyterrorystycznych Policji i utworzenie służby kontrterrorystycznej”.

Zadania nowej jednostki

Nowa służba będzie odpowiedzialna za działania związane z przeciwdziałaniem terroryzmowi. Ponadto będzie wspierać działania jednostek organizacyjnych Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania.

Służba składać się będzie z centralnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji – Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA) oraz samodzielnych pododdziałów. BOA będzie miało kompetencje w zakresie koordynowania, przygotowania i realizacji działań antyterrorystycznych w Policji.

Odstępstwa od reguły

Projekt przewiduje również możliwość „odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania zdrowia lub życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa”.

Taka regulacja prawna ma umożliwić wykorzystanie „wszelkich środków w celu ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej”. Podobne sformułowania znajdują się już obecnie w ustawach dotyczących funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Weryfikacja kandydatów na dowódców

Projekt znowelizowanej ustawy o Policji przewiduje ponadto objęcie procedurą weryfikacji przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego kandydatów na stanowisko dowódcy Biura Operacji Antyterrorystycznych oraz jego zastępców. Weryfikacji podlegać będą również kandydaci na dowódców samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji i ich zastępcy.

Zgodnie z założeniami twórców nowelizacji, planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2018 roku.

chevron-down
Copy link