Split payment – mechanizmy podzielonej płatności

Od dnia 1 lipca w życie wchodzą przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności (MPP, ang. split payment).

Polega on na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę nabywca będzie mógł podzielić w ten sposób, że wartość sprzedaży netto zostanie wpłacona na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczona w inny sposób. Natomiast pozostała część zapłaty, która odpowiada kwocie VAT, będzie wpłacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy (tzw. rachunek VAT).

Split payment - kogo dotyczy?

Split payment dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa. Z mechanizmu podzielnej płatności nie mogą korzystać: konsumenci, przedsiębiorcy, który otrzymują faktury bez kwoty podatku VAT oraz przedsiębiorcy wystawiający faktury objęte mechanizmem odwróconego obciążenia VAT. Mechanizm będzie stosowany wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich.

Nabywca zdecyduje o podziale płatności

O tym, czy płatność zostanie podzielona, zadecyduje wyłącznie nabywca.  Nabywcy będą mieli pełną dowolność dysponowania swoimi środkami. Będą mogli decydować, którą fakturę, dla którego dostawcy oraz w jakiej części będą płacić według mechanizmu split payment, a jaką zwykłym przelewem. Obecnie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dobrowolne, jednakże Ministerstwo Finansów wskazuje, że docelowo mechanizm ten ma być obligatoryjny. Jako pierwszym możliwy termin, od którego split payment ma obowiązywać, wskazuje się datę 1 stycznia 2019 r.

Split payment - sposób działania

Zapłata za nabyty towar lub usługę przy użyciu mechanizmu split payment będzie opierać się na jednym przelewie do dostawcy. Rozdzielenie płatności następuje natomiast przez użycie specjalnego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank/SKOK. W dedykowanym komunikacie przelewu nabywca będzie wskazywał numer faktury numer VAT dostawcy, kwotę netto oraz kwotę podatku VAT. Co istotne, właścicielem środków znajdujących się na rachunku VAT jest w dalszym ciągu dostawca, który nie będzie mógł jednak swobodnie dokonywać płatności na poczet innych zobowiązań niż wynikających z przepisów VAT. Został jednak wprowadzony mechanizm, zgodnie z którym naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek posiadacza rachunku, będzie mógł udzielić zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT. Naczelnik urzędu skarbowego będzie miał maksymalnie 60 dni na podjęcie decyzji.

Split payment - korzyści dla nabywcy

Wśród korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności wskazuję się przede wszystkim brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy. Nabywcy nie będą musieli obawiać się konsekwencji związanych z zaległościami podatkowymi dostawcy. Ponadto, nie będą miały zastosowania w stosunku do nabywcy sankcyjne stawki odsetek. Dodatkowo nabywca będzie miał możliwość uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia, bez dodatkowych warunków oraz obniżenia wysokości podatku do zapłaty, w przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT przed ustawowym terminem.

Ponadto, ustawodawca wskazuje, że wprowadzone przepisy, pozwolą uszczelnić system podatkowy w kraju. Mechanizm split payment ma zwiększyć transparentność transakcji oraz ograniczyć procedurę wyłudzania podatku.