Formy prawne działalności gospodarczych - spółka akcyjna

17 maja 2018
hello world!

Po spółce z o.o. przyszedł czas na wyjaśnienie kolejnej formy spółek kapitałowych. Tym razem więcej o spółce akcyjnej (S.A.). Ta forma działalności gospodarczej jest najbardziej skomplikowana. Z pewnością jest ona zarezerwowana dla bardziej doświadczonych przedsiębiorców.

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która posiada osobowość prawną. W tej formie najczęściej prowadzą działalność średnie i duże przedsiębiorstwa. Działalność spółki uregulowana jest w kodeksie spółek handlowych. Oznacza to, że kwestie niejasne i spory wyjaśniane są właśnie przez przepisy zawarte w prawie handlowym. Istotą działalności spółki akcyjnej jest obieg akcji, które posiadają akcjonariusze firmy. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa w tej formie prawnej pochodzi z wkładów właścicieli.

Spółka akcyjna - proces tworzenia

Zawiązywanie spółki akcyjnej jest procesem skomplikowanym, czasochłonnym i drogim. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, aby spółka mogła zacząć funkcjonować jest podpisanie statutu przez założycieli. Statut ten powinien mieć formę aktu notarialnego. Statut podpisany przez założycieli musi zawierać:

  • Nazwę i siedzibę spółki,
  • Przedmiot działalności firmy,
  • Wysokość kapitału zakładowego, a także kwotę wpłaconą przed rejestracją na pokrycie kapitału zakładowego,
  • Czas działalności spółki, jeżeli jest on oznaczony,
  • Imiona i nazwiska założycieli lub - gdy założycielami są inne spółki- jej nazwy,
  • Nominalną wartość akcji oraz ich liczbę ze wskazaniem czy są one imienne czy na okaziciela,
  • Ilość akcji poszczególnych rodzajów,
  • Liczbę członków zarządu i rady nadzorczej,
  • Przybliżoną wartość poniesionych kosztów w związku jej utworzeniem.

Po zawiązaniu spółki pozostałymi czynnościami jest wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, ustanowienie organów spółki, a także wpisu do KRS.

Ważne!

Minimalny kapitał zakładowy niezbędny do założenia spółki wynosi 100 000 zł.

Spółka akcyjna - prawa i obowiązki akcjonariuszy

Przy zakupie akcji każdy z akcjonariuszy ma określony zakres praw i obowiązków. Najważniejszym prawem jest uzyskiwanie należnej dywidendy. Kolejnym prawem jest zabieranie głosu w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Akcjonariusz może czerpać informacje w zakresie działalności spółki oraz dowolnie dysponować swoimi akcjami. Pierwszym obowiązkiem akcjonariusza jest wniesienie wkładu na zakup akcji. Akcjonariusze, tak jak właściciele, nie odpowiadają za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Odpowiedzialność ich jest ograniczona do wniesionego wkładu do spółki w postaci posiadanych akcji.

Spółka akcyjna - sposób opodatkowania

Spółka akcyjna rozlicza się na podstawie ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).  Podatek od osób prawnych opłaca sama spółka. Wysokość podatku wynosi 19%. Przy sprzedaży nie większej niż 1 200 000 euro lub dla przedsiębiorców dopiero zaczynających działalność podatek CIT wynosi 15%. Ponadto należy pamiętać, że akcjonariusze spółki również płacą podatek -19% od wypłacanych im dywidend. Spółka akcyjna ma obowiązek: audytu, prowadzenia pełnej księgowości oraz publikowania rocznych raportów finansowych.

Spółka akcyjna jest skomplikowaną formą prowadzenia działalności. Wymaga doświadczenia w biznesie i wysokiej kwoty na pokrycie kapitału zakładowego. Jeżeli chodzi o organizację i prowadzenie firmy, spółka akcyjna może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem.

chevron-down
Copy link