Sprzedaż samochodu – jakie podatki muszę zapłacić?

18 lipca 2019
hello world!

To, jakie podatki od sprzedaży samochodu zapłacisz, zależy po pierwsze od tego, czy jesteś kupującym, czy sprzedającym. Poza tym istotna będzie również kwestia, czy sprzedaż samochodu następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oprócz tego liczy się czas, jaki upłynął od nabycia samochodu, który sprzedajesz.

Prywatna sprzedaż samochodu – PIT

Sprzedając samochód prywatnie, w pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na art. 10 ust. 1 pkt 8) lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Zgodnie z tym przepisem źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy (czyli również samochodu), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i dokonano tego przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Chcąc zatem uniknąć płacenia podatku dochodowego od sprzedaży samochodu, który zakupiliśmy w lipcu 2019 roku, musimy poczekać z jego sprzedażą do lutego 2020 roku. W przeciwnym razie zapłacimy podatek od dochodu uzyskanego z takiej sprzedaży. Oczywiście obliczając podatek dochodowy, uwzględnimy koszty nabycia samochodu oraz poniesione na niego nakłady. Zastosowanie znajduje jedna z progresywnych stawek 18% lub 32% (w zależności od całkowitych dochodów). Do końca kwietnia roku następnego po sprzedaży rozliczamy podatek oraz uwzględniamy dochód (lub stratę) w zeznaniu PIT-36.

Przeczytaj również:
Leasing samochodu czy zakup za gotówkę

Prywatna sprzedaż samochodu – podatek od sprzedaży samochodu VAT i PCC

Sprzedając samochód prywatnie, nie musimy martwić się podatkiem VAT. Jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej nie jesteśmy podatnikiem VAT. Sprzedaż samochodu nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to zmartwienie kupującego. Stawka podatku PCC w przypadku nabycia samochodu wynosi 2% jego wartości rynkowej (co do zasady jego ceny). Podatek należy zapłacić na konto właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od transakcji zakupu. W tym samym terminie należy złożyć deklarację PCC-3.

Podatku PCC nie trzeba płacić od zakupu samochodu za granicą. Podatkowi PCC podlegają bowiem tylko czynności, których przedmiot w chwili zawarcia umowy znajduje się na terytorium Polski.

Podatek od sprzedaży samochodu

Samochód kupiony z salonu lub komisu

Podatku PCC nie trzeba również płacić, jeżeli kupujemy samochód w salonie lub komisie (czyli od podmiotu, który z tytułu tej transakcji rozlicza podatek VAT). Dzieje się tak, ponieważ podatek VAT i podatek PCC są podatkami „wzajemnie się wykluczającymi”. Ta sama transakcja może być opodatkowana albo podatkiem VAT, albo podatkiem PCC.

Sprzedaż samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - PIT

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą i sprzedajemy samochód, który stanowił środek trwały firmy, dochód uzyskany z takiej sprzedaży zaliczamy do źródła przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 1) ustawy o PIT). Kwalifikacja dochodu ze sprzedaży do tego źródła oznacza m.in. opodatkowanie takiej sprzedaży podatkiem liniowym 19%, jeżeli wybraliśmy taką formę opodatkowania naszych dochodów. Poza tym rozpoznanie przychodu ze sprzedaży samochodu odbędzie się według zasady memoriałowej. Nastąpi to w chwili wystawienia faktury i wydania towaru, a nie w momencie zapłaty należności.

Oczywiście po zamortyzowaniu samochodu w ramach działalności gospodarczej możliwe jest jego przeniesienie z majątku firmy do majątku prywatnego. Czy w takiej sytuacji, sprzedając samochód już z majątku prywatnego, również wystąpi podatek dochodowy? Jakie podatki od sprzedaży samochodu będziemy musieli zapłacić?

Tutaj trzeba zwrócić uwagę na art. 10 ust. 2 pkt 3) ustawy o PIT. Zgodnie z nim 6-miesięczny termin pomiędzy zakupem a sprzedażą samochodu nie ma zastosowania w przypadku składników majątku firmowego, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Oznacza to, że nawet jeżeli w lipcu 2019 roku przeniesiesz samochód z majątku firmy do majątku prywatnego, to aby uniknąć zapłaty podatku dochodowego, musiałbyś czekać aż do sierpnia 2025 roku. Nie ma tutaj zastosowania 6-miesięczny okres, o którym była mowa wcześniej.

Sprzedaż samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – VAT i PCC

Jeżeli jesteśmy podatnikiem VAT, będziemy również musieli zapłacić VAT od sprzedawanego samochodu, który wykorzystywaliśmy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podatek VAT od sprzedaży samochodu będziemy musieli nawet zapłacić, jeżeli wycofamy składnik z majątku firmy do majątku prywatnego. Niezależnie od tego jak dawno nastąpiło takie wycofanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wtedy, kiedy przy nabyciu takiego pojazdu przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz gdy samochód był w firmie używany wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT.

Oczywiście skoro sprzedający płaci podatek VAT z tytułu sprzedaży, to kupujący będzie zwolniony z zapłaty podatku PCC. Ważne jest również, że podatkowi PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku VAT z tytułu dokonania tej czynności (art. 2 pkt 4) lit a) i lit b) ustawy o PCC).

chevron-down
Copy link