Środki trwałe o wartości do 10.000 zł ujęte zostaną bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu

Zgodnie z założeniami fiskusa, podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10.000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów, będzie pozytywnie oddziaływać na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

W ujęciu podatkowym amortyzacja polega na rozłożeniu w czasie kosztów związanych z wprowadzeniem do przedsiębiorstwa składników majątku. Założeniem amortyzacji jest, że w przypadku nabycia lub wytworzenia składnika majątku, wydatki związane z jego nabyciem lub wytworzeniem nie są co do zasady jednorazowo ujmowane w kosztach uzyskania przychodów, lecz zostają rozłożone w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane przez podatnika.

Zasady dotyczące amortyzacji podatkowej uregulowane zostały w art. 16a – 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT) oraz w art. 22a – 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT). Amortyzacji podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. W zależności od rodzaju środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zastosowanie znajdują różne stawki amortyzacyjne. W zależności od przedmiotu amortyzacji możliwe do zastosowania są również różne metody amortyzacji (liniowa, degresywna lub przyspieszona). Obie ustawy o podatkach dochodowych przewidują również zastosowanie stawek indywidualnych (w przypadku środków trwałych używanych przed nabyciem lub ulepszonych). Jak widać amortyzacja stanowi element planowania podatkowego (optymalizacji przez podatnika swoich obciążeń podatkowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności).

Obowiązujący do końca 2017 r. limit umożliwiający bezpośrednie zaliczenie wydatku na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do kosztów uzyskania przychodów wynosił 3500 zł i nie był aktualizowany od kilkunastu lat. Podwyższenie tej kwoty do wysokości 10.000 zł stanowić miało, zgodnie z założeniami fiskusa, dodatkową zachętę do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, która w głównym stopniu powinna oddziaływać na małe i średnie przedsiębiorstwa.  Biorąc jednak pod uwagę dostępne metody amortyzacji oraz możliwość stosowania stawek indywidualnych, zmiana przepisów w tym zakresie nie spowoduje istotnego ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.