Środki zgromadzone na rachunku bankowym: czy są objęte gwarancją?

30 października 2018
hello world!

Umowa rachunku bankowego to umowa typu konsensualnego. Umowa ta zaczyna zatem obowiązywać wskutek samego złożenia oświadczeń woli obydwu stron umowy. Nie jest potrzebne dokonanie żadnych dodatkowych czynności. W przypadku umowy rachunku bankowego przedstawia się to w ten sposób, że umowa ta zostaje zawarta i może trwać niezależnie od tego, czy została przeprowadzona jakakolwiek operacja na rachunku bankowym.

Aby umowa rachunku bankowego była ważna, zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140, poz. 939 z późn. zm.), należy zawrzeć ją w formie pisemnej. Ust. 2 tego samego artykułu określa dodatkowe elementy, które są w treści tej umowy. Są nimi:

  • strony umowy,
  • rodzaj otwieranego rachunku,
  • waluta rachunku,
  • czas trwania umowy,
  • o ile strony zastrzegają oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku - wysokość tego oprocentowania i przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez bank, a także terminy wypłaty, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji należnych odsetek,
  • wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki i tryb ich zmiany przez bank,
  • formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji,
  • przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy,
  • przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego,
  • zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku.

Umowa ta jest co do zasady odpłatna. Odzwierciedla to m.in. oprocentowanie środków, które znajdują się na rachunku bankowym.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Co dzieje się w sytuacji, gdy bank, który prowadzi rachunek bankowy, nagle nie będzie w stanie opłacić swoich zobowiązań? Innymi słowy stanie się on niewypłacalny. Właśnie na wypadek takiego zdarzenia wszystkie środki zgromadzone na rachunkach tegoż banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wskazuje na to art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.):

1) środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności, (…).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o BFG, wysokość takiej gwarancji to 100 tyś. euro. Kwota ta stanowi też maksymalną wysokość roszczeń do BFG przypadających na jedną osobę, niezależnie od tego, ile środków pieniężnych na ilu rachunkach bankowych posiada (zob. art. 24 ust. 7 ustawy o BFG).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, której naczelnym zadaniem jest zapewnienie stabilności finansowej w gospodarce. Gwarantuje depozyty banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Ponadto, uczestniczy w przymusowych restrukturyzacjach podmiotów wymienionych w poprzednim zdaniu.

Czytając informacje dotyczące BFG na oficjalnej stronie bfg.pl, podstawowymi zadaniami są: dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom i wykonywanie innych obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów, kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania, gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania, przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji, przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji oraz umarzanie i konwersja instrumentów kapitałowych.

Na koniec warto wspomnieć o tym, w jaki sposób bank zarabia na prowadzeniu rachunków bankowych. W tym właśnie celu umowy przewidują prowizje tudzież opłaty za wykonywanie określonych czynności związanych z wykonywaniem umowy. Przykładowo są to opłaty za prowadzenie rachunku bankowego czy prowizje z przeprowadzanych rozliczeń pieniężnych.

chevron-down
Copy link