Staż w sądzie - nowe rozporządzenie

26 marca 2018
hello world!

Minister Sprawiedliwości określił warunki stażu asystenckiego w sądach powszechnych. Rozporządzenie z 23 marca 2018 roku określa warunki, tryb, a także harmonogram i zakres programowy.

Staż i jego organizacja

Prezes każdego z sądów apelacyjnych organizuje staż dla podlegających mu sądów okręgowych. Wyznaczony zostaje również kierownik odpowiedzialny za jego przeprowadzenie. Kandydaci wywodzą się z grupy sędziów SO i SA.

Zadaniem kierownika jest pełnienie nadzoru podczas przebiegu stażu, organizowanie zajęć teoretycznych, a także praktycznych. Kolejnym jego zadaniem jest również sporządzenie dwóch opinii, które będą zawierać takie informacje, jak:

  1. wiedza zawodowa i umiejętność jej zastosowania w praktyce;
  2. obowiązkowość, pracowitość, inicjatywa i punktualność;
  3. zdolność zawodowa;
  4. stosunek do przełożonych, współpracowników, a także pracowników niższego szczebla.

Każda z ww. opinii sporządzana jest raz na pół roku w oparciu o spostrzeżenia kierownika stażu, a także sędziów którzy współpracowali z danym stażystą w pewnym okresie czasowym.

Przebieg zajęć

Staż rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi (wykłady), po których odbywa się część praktyczna (ćwiczenia). Spotkania organizowane są raz na dwa miesiące, a ich łączny wymiar wynosi 48 godzin lekcyjnych (czyt. 45 minut, czyli łącznie 36 godzin zegarowych). Wszystkie zajęcie w ramach ww. stażu organizowane są w czasie pracy asystenta sędziego.

Zakończenie stażu

Na zakończenie prezes danego sądu apelacyjnego sporządza tzw. ocenę końcową. Uwzględnione w niej zostają również opinie kierownika stażu. Skala wystawianych ocen jest klasyczna. Mianowicie stażysta może otrzymać stopień niedostateczny, dostateczny, dobry, bardzo dobry, jak również celujący.

Kolejnym warunkiem pozytywnego ukończenia zajęć jest potwierdzona obecność na min. 75% zajęciach (obowiązkowo stawić się na 36 godzin lekcyjnych). W sytuacji, kiedy nie zostanie spełniony ten warunek, zainteresowany może złożyć do kierownika stażu wniosek o wyznaczenie dla niego indywidualnego trybu nauczania. Celem jest zaliczenie materiału objętego tematyką zajęć, na których nie potwierdził on swojej obecności.

Jeżeli kierownik uzna wniosek za zasadny wskaże stażyście zakres programowy, a także termin i formę zaliczenia. Dokument potwierdzający zakończenie stażu zostaje przekazany zainteresowanemu, a jego odpis trafia do prezesa sądu, który go zatrudnił.

chevron-down
Copy link